Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GROND WETSHERZIENING

180

ten en toelagen voor de koninklijke familie worden verdubbeld. Bepalingen omtrent het regentschap bij minderjarigheid van den troon opvolger worden gewijzigd. — Voor de oorlogsverklaring door den koning wordt de voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal geëischt.

— Het recht des konings om verdragen te sluiten wordt beperkt, door uitbreiding van de rechten van het parlement. — De mogelijkheid tot zelfbestuur der koloniën wordt uitgebreid. — Bij de ontbinding der Eerste Kamer wordt ontbinding der Provinciale Staten mogelijk gemaakt (He hoofdstuk).

3e. In art. 80 wordt het kiesrecht voor mannen en vrouwen gelijkelijk geregeld. — De Eerste Kamer wordt gekozen op den grondslag der evenredige vertegenwoordiging. — De schadevergoeding voor de Kamerleden wordt met 2/3 verhoogd, het pensioen met 1/2, terwijl ook pensionneering van de weduwen der leden mogelijk wordt. — De leden der Eerste Kamer worden voor 4 in plaats van voor 9 jaren gekozen en treden tegelijk af. — De ministers kunnen zich in de Kamers ook door ambtenaren (geen eigenlijke regeeringskommissarissen) laten b ij staan.

— Uit de Grondwet vervalt het verplichte quorum voor het aanvangen (niet voor het stemmen) van de vergaderingen der Kamers. Deze zullen dat zelf kunnen regelen. — De staatsbegrooting kan voor twee jaren vastgesteld worden (Ille hoofdstuk).

4e. Behalve dat ook voor de gemeenteraden en de Provinciale Staten de uitsluiting der vrouw definitief wordt weggenomen — zullen de Staten kunnen worden ontbonden als de Eerste Kamer ontbonden wordt. — De benoeming van den voorzitter van den Ra ad buiten de raadsleden wordt mogelijk, — De bevoegdheid van den gemeenteraad wordt beperkt tot de regeling der huishouding (dus wordt hem niet meer het bestuur gtfetten). — Het schorsing s- en vernietigingsrecht zal geheel door de wet geregeld kunnen worden, zonder een thans bestaand recht der Kroon. — Het verplichte verslag van Ged. Staten aan den koning omtrent de plaatselijke belastingen wordt weggenomen. — De wet zal de voorziening regelen in zaken, belangen, enz., waarvoor meerdere gemeenten samenwerken (IVe hoofdstuk).

5e. Ook de onteigening van rechten en de onteigening „p a r zón e" zal uitdrukkelijk mogelijk gemaakt worden. Een „algemeene wet" zal niet meer noodig zijn. — Rechtspraak in de arbeidswetgeving door leeken wordt mogelijk gemaakt. — Evenzoo leekenrechtspraak in andere burgerlijke en strafgedingen. — Rechtspraak in kort geding en politie-rechtspraak wordt toe-

Sluiten