Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

185

HET INKOMEN VAN DB KROON

vier maanden na het overlijden door den Raad vanv State in «kibbelen getale bijeengeroepen, ten einde in vereenigde vergadering een Koning te benoemen".

In dit stelsel is er tijd om, als men geen koning kan vinden, te beraadslagen over een republiek, al heeft ook in ait systeem de monarchie altijd een geduchten voorsprong en móet voor een republikeinschen regeeringsvorm de Grondwet worden her* zien. Alleen de anti-revolutionairen, ) benevens enkele christ.hitsorischen, de kath. Fruytier en de plattelander Braat waren hiertegen (bladz. 378).

Het inkomen van de Kroon. — Tot heden werd het geldelijk inkomen der koningin bij elke troonsbeklimming vastgesteld, zoodat tijdens de regeering van den kroondrager dfcteinkomen met kon worden gewijzigd. Dat traktement is nu ƒ ótW.OOÖJ^ter»: wijl de opbrengst van het kroondameininiet bekendy* Thans stelde de regeering voor, art. 24 aldus te lezen:

„Behalve het inkomen uit de domeinen, door de wet vas»y2fr Augustus 1822 afgestaan en in 1848 door wijlen Koning Willem II tot Kroondomein aan den. Staat teruggegeven» geniet de Koning een jaarlijksch inkomen ten laste van 's Rijks kas van j ƒ1,200.000.

Binnen twee jaren na eene troonsbeklimming kan dit bedrag voor den duur van de regeering van den Koning, die den troon heeft beklemmen, bij de wet worden gewijzigd."

Bovendien werd voorgesteld, voor het onderhoud der paleizijn ƒ 100.000 vast te stellen (inplaats van op ƒ 50.000); het traktement van de kon.-weduwe op ƒ 300iOOQifthans ƒ 150.000) »te brengen; dat van den prins(es) van Oranje op ƒ200.000 (thans ƒ 100.000) en als hij of zij huwt op ƒ400.000 (nu ƒ200.000). Alle traktementen werden dus verdubbeld, met een beroep op de duurte der tijden, ofschoon tegen de arbeiders wordt gezegd, dat de prijzen reeds zóó weer zijn gedaald, dat het loon wel weer naar omlaag kanl Bovendien genieten de koningin en de prins vrijdom van alle personeele lasten (art. 26). Dit werd nog uitgebreid tot de koningin-weduwe.

Tegen al deze verhoogingen (en dit privilege) verzetten zich de sociaaldemokraten. en kommunisten krachtig. Waarschijnlijk om den indruk wat te versachten las de minister v. Binnenl. Zaken 9 Nov. een verklaring voor, volgens hem persoonlijk van de koningin, waarin deze zeide:

„Het is H. M. de Koningin door de ondervinding van het afgeloopen jaar gebleken, dat H. M. aan den wensch van het Kabinet en aan den wensch van het volk gehoor geeft, wanneer bij ontvangst van vreemde vorsten en bij bezoeken in het eigen land weer een staat wordt opgehouden, nagenoeg.aVér» eenkomende met dien, welke in deze vóór 1914 gebruikelijk was. Dientengevolge is de Koningin tot haar groot leedwezen genoodzaakt af te zien van haar oorspronkelijk standpunt om

Sluiten