Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

187

DE BELASTING-VRIJDOM — ARBITRAGE EN OORLOG

later (bladz. 385). Een amendcment-v Ravesteyn; on^ bePa" len- ..De kroon geniet een jaavlijksch inkomen uit s Rijks kas, waarvan het bedrag bi} de wet wordt vastgesteld _-een zeer opbouwend konstitutioneel voorstel - werd 10 Nov. met 61 tegen 29 stemmen verworpen. Voor waretffcöeen de sociaaldemokraten, kommunisten en de s.-p.-er de vnjz-^ emokraïen en de kath. v. Groenendael (blad*. 396). De hoofdzaak was echter de stemming over het voorstel (paragraaf 9bis) zelf. Met 59 tegen 31 stemmen werd de verhooging aangenomen. Met de voorstemmer van zooeven, die thans tegen stemden* 'Stemden tegen de vrijheldsbonder Bijleveld, dr. v d. Laar en de plattelander Braat. De anti-rev. Smeenk stemde, naar «ja verklaring; bij v e r g i s s i n g tegen. Hij was er voor, evenals alle arbeiders-„demokraten" rechts!

Terecht stelden v. Ravesteijn c.s. voor, om nu de ƒ 50.000 (thans gebracht op ƒ 100.000) voor onderhoud van paleizen te doen vervallen. Dit amendement werd 10 Nov verworpen met 63 tegen 20 stemmen. Voor stemden enkel de sociaaldemokraten en kommunisten. Evenzoo ging het met eenzelfde voorstel ten aanzien van het inkomen van den Pons van Oranje (bladz. 403). Alle verhoogingen kwamen dus tot stand.

De belasting-vrijdom. - De soc.-dem. fractie had voorgesteld, art. 26, waarbij de vrijdom van alle personeele lasten wordt vastgelegd, te doen vervallen. Sannes, het amendement verdedigende wees er 10 Nov. op, dat in 1874 zelfs de keizer van Japan verklaarde, dat de vorst alle lasten op het volk gelegd, moet deelen. Minister Ruys zeide, ter verdediging van het behcud en de uitbreiding van dit privilegie, dat men niet met de eene hand moet geven en met de andere nemen. Alsof dit met geldt voor alle ambtenaren! Natuurlijk echter nam de sa fche Kamer het amendement niet aan en handhaafde zi d t privilegie, en wel met 62 tegen 20 stemmen. Slechts de sociaaldemokraten en kommunisten stemden voor (b adz. 402) Geheel overbodig bracht 10 Nov. Braat nog par. 13 (inkomen Juliana) m stemming, dat natuurlijk werd a a n g e n o m e n, met de sociaaldemokraten, kommunisten, s.d.p.-er, Braat en dr. v. d. Laar tegen (bladz. 404),

Arbitrage en oorlog. - In de bestaande Grondwet zegt art 58: De Koning verklaart oorlog. Hij geeft daarvan onmiddellijk kennis aan de beide Kamer des Staten-Generaal met, bijvoeging van zoodanige mededeling, als Hij met het belang van den Staat bestaanbaar acht." «r,„i t„

Staatskommissie en regeering stelden voor, drt artikel te lezen. „De Koning verklaart geen oorlog dan na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal."

Dit wis op> Ztetaaelr* natuurlijk een groote verbetering, al moet men er bij de bestrijding van den oor og met te veel van verwachten. Doch uit de Nota-Schaper bu het Rapport der

Sluiten