Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

189

ARBITRAGE EN OORLOG

organisatie (b.v. door toedoen van Amerika) nogeens wordt veranderd.

De volkstemming, .door v. Ravesteijn bedoeld, zou o.i. gevaarlijker zijlpiSam een parlement. De ophitsing door een veile,of oorlogszuchtige pers zou op sommige kringen een neodlottigen invloed künnenn hebben. Het volk moet vo*P aoik* kritieke momenten tegen den oorlog worden ongevoed en dan vredehevende vertegenwoordigers kiezen.

In de Kamer verzetten zich de meest :r*actionaireiV de antirevolutionairen, natuurlijk tegen het sociaaldem, amendement; doch van uit vele andere groepen werd steun geboden. Door «nderling overleg werd het artikel tenslotte aWM .geredigeerd: 'jü'wQ* Koning tracht de geschillen met vreemde Mogendheden op" te lossen door rechtspraak en andere vreedsame middelen. Hij verkhwïtt geen oorlog dan na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal."

In rechiipraak zit natuurlijk ook het scheidsgerecht, doch tevens het Internationaal Gerechtshof. Intusschen beging mr. Marchant^ ,tot-akemeene verontwaardiging, de onderkruiperij om, in zijn amendement dat van de sociaaldemokraten gedeeltelijk over te nemen, in plaats van naar goed parlementair gebruik een sub-amendement voor zijn eigen aanvulling — de tweede ziu _ voor te stellen. Het vrijz.-dem. amendement luidde nu:

„De Koning tracht geschillen met vreemde Mogendheden langs vréedzamen weg op te lossen. Hij gelast geenerlei ntfifctaire maatregelen tegen een vreemde Mogendheid gericht, dan na voorafgaande toestemming van de Staten-Generaal.

Dinsdag 15 Nov. '21 werd het soc-dem.-amendement aangenomen met 67 tegen 18 stemmen. Tegen stemden de antirevolutionairen, de kommunisten en s.p.-er, benevens alle vrijz.demokraten! (bladz. 441). „Het Handelsblad" van 16 Nov. schreef dienaangaande: „Als bizonderheid mag wel worden aangemerkt, dat hiermede nu een geheel artikel van socialisWche herkomst in de Gróndwet is gekomen."

Het amend.-Marchant werd verworpen met 74 tegen 9 stemmen; vóór de vrijz.-demokraten, de kommunisten met KOttr hek, A. P. Staalman en dr, v. d. Laar. Het amend.-v. Ravest^ft kreeg slechts 3 van 87 stemmen, die van de heeren Kolthek en de kommunisten. — Een merkwaardig staaltje van de houding der kommunisten c.s. mag weer worden genoemd, v. Ravesteijn had het amend.-Marchant als „struisvogelpolitiek en niets beteekenend gekwaliceerd (zie boven). Nu stemden hij en de zijnen vóór dat amendement, doch tegen dat der sociaaldemokraten — in gezelschap van reactionairen als mr. Rutgers en ver Loren — zelfs toen het hunne nu eenmaal was verworpen! Zij stemden dus tegen de oplossing van geschillen door ï rechtspraak, want zonder het soc-dem.-amendement zou het oude, der regeering, zijn aangenomen! Treurig staaltje van I stuurloosheid uit haat tegen de S.D.A.P.!

Sluiten