Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

191

VERDRAGEN MET HET BUITENLAND — DE KOLONIËN

drag niet bekrachtigd, dan nadat het door de Staten-Generaal is goedgekeurd. J ,. ,

Toetreding tot en opzegging van verdragen geschiedt door den koning alleen krachtens de wet.

Andere overeenkomsten met vreemde Mogendheden worden zoo spoed* mogelijk aan de Staten-Generaal medegedeeld.

De minister «érfcochende rijn eigen voorstel, door dat van ■ rmr. Rink-Visser v. Uzendoorn aan te bevelen. Doch dit laatste was slechte», daar van de „overeenkomsten nu alleen behoort te worden kennis gegeven, zoodat konkelara weer mogelijk khïft. Het amendement werd intusschen 16 November aangefnomen met 52 tegen 34 stemmen. Tegen stemden de sociaaldemokraten, de vrijz.-demokraten, de kommunisten en 3.-0^ En d. Laar en de kathol. Engels, Bulten, v. Rijzewijk, Kuiper,

Reijmer, v. d. Bilt, v. Schaik, Suring en Kooien (bladz. 481). : Een rare houding namen de kommunisten weer aan, die een amendement voorstelden, gelijkluidend aan dat der regeering. Toen Troelstra daarop wees, zei y. Ravesteijn, dat het !r ook op aankwam wie het voorstelde! (Alleen was er niet de eerste regel boven, dat de Komng alle verdragen sluit, maar deze kop achtten de komm. zelve geen bezwaar, daar zij telkens zelve met „de Koning" om excerseerden en wel begrepen, wat dit beteekent.) Natuurlijk echter, dat, toen de Voor, zitter na aanneming van het am.-Rink ook nogeens stemming i over het amend.-v. Ravesteijn het houden, de soc.-demokraten (met de vrijz.-dem. en Wijk) vóór stemden. Het werd verworden met 61 tegen 25 stemmen.

De Koloniën. — De bevolking van de eilanden en gewesten, [ die dikwijls met dezen naam worden bestempeld, streelt er l naar. zich zelve te regeeren en niet geheel te zijn onder voogdij van het ^Moederland". Voorgesteld werd reeds uit de Grondwet bezittingen" weg te laten, bij de schriftelijke behandeling werd ö'ok het woord „koloniën" vervangen. Voorts moest zooveel mogelijk aan de wetgevende organen in Oost-lndie het bestuur worden overgelaten. De regeering wilde tenslotte ook m die richting en zoo kwam 17 Nov. '21 een redaktte;Van artt. 61 en i 62 tot stand van den volgenden inhoud, waarbij voor art. 61 I ten deele, voor art. 62 geheel een amend.-v.Rijckevorsel is

l ^D^Koning heeft het opperbestuur over Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao bevinden". .

i Voor zooveel niet bij de Grondwet of bij de wet bepaalde bevoegdheden aan den Koning zijn voorbehouden, wordt het algemeen bestuur in naam des Koning uitgeoefend in Nederlandsch-Indië door den Gouverneur-Generaal en in Suriname

I en Guracao door de Gouverneurs, op de wijze door de wét te

regelen. i*. . Cx_t__ , ot>n nmsfa„.

De Koning doet jaarnjks aan ae owreu-v*»">..-».

Sluiten