Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

193

DB KOLOMEN — ADELDOM EN RIDDERORDEN

Nederlandsch-Indië, Suriname en Curacao volgens regelen, bijde wet en in overleg met de aldaar reeds bestaande vertegenwoordigende lichamen te stellen.

De Koning doet jaarlijks aan de Staten-Generaal een omstandig verslag geven van den staat, waarin zich NederlandschIndië, Suriname en Curacao bevinden".

i In de eerste plaats was „opperbestuur" veranderd in „algemeen bestuur". Dit was een bedenkelijke principiëele verslapping. Voorts leert een vergelijking met het regeerings-artikel, pat het amendement als regel wilde het bestuur des Konings vol-, Hens regelen bij de wet enz., wat niets positiefs zegt, terwijl het regeer.-artikel het zwaartepunt van het bestuur althans wilde leggen 'in Indië. Bij de beoordeeling van het regeer.-artötet moet meh' $ok in het oog houden, dat de goeverneur-generaal Hfe rekenen heelt met de vertegenwoordigende lichamen in Indië en bovendien met den verantwoordelijken minister in Nederland. Het amendement was dus een verslechtering voor Indië en kreeg 17 Nov. dan ook slechts 3 stemmen. Natuurlijk trachtte v. Ravesteijn zyn figuur te redden door verwaandheid en te zeggen, dat Troelstra er weer niets van begreep en er naar streefde om minister te worden (bladz, 507)....!

Adeldom en ridderorden. — Volgens de Grondwet (art. 65) verleent de Koning adeldom en mag vreemde adeldom niet worden aangenomen; ridderorden worden volgens art 66 ingesteld door een wet, op voorstel des Konings; terwijl art. ö7 handelt over vreemde orden. De sociaaldemokraten stelden voor, om deze artikelen te schrappen, zoodat althans de Grondwet deze instellingen niet meer sanctioneert. „Jhr." de Jonge, ■onze partijgenoot, verdedigde zelf deze amendementen, en noemde den adel een verouderde, zinlooze instelling. Men zou of bij de wet of bij de additioneele artikelen bovendien alles definitief kunnen afschaffen. De amendementen werden echter 17 Nov. verworpen. Dat omtrent den adeldom met 51 tegen 26 stemmen. De sociaaldemokraten, vrij*,^ demokraten, kommunisten, Kolthek, Wijk en v. d. Laar stemden voor. Dal ^inzake de ridderorden met 53 tegen 24 stemmen. (Mr. v. Beresteijn was nu tegen). Het derde, omtrent vreemde orden, met 57 tegen 20 stemmen; tegen waren mede de •vrijz.-demokraten en v. d. Laar. (Bladz. 517.) Kleerekoper len na hem dr. v. d. Laar hadden nog eens gewezen op de leer wan dr. Kuyper,' die tegen de ijdelheid van adel en ridderorden had gefulmineerd. Kuyper is echter sedert lang vergeten en zelf had hij zijn leeringen ten dezen verloochend.

Raad van State. — De Staatskommissie had voorgesteld, den R v. St. niet meer te hooren over aHe Wetsontwerpen. De regeering had de zaak gelaten als zij is. Mr. Marchant c.s. stelden nu voor te lezen (le lid):

13

Sluiten