Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

197

LEEFTIJD VOOE KIESBEVOEGDHEID — STEMPLICHT

evenals in bedoeld wetsvoorstel — biermede de Eerste Kamer vervangen en geen twee instanties na de Tweede Kamer. Gcrhard, Van Zadelhoff, v. d. Waerden en Albarda stemden, onafhankelijk van de instandhouding der Eerste Kamer, vóór het amend.-Marchant, dat intusschen 24 Nov. met 71 tegen 14 stemmen werd verworpen. Met hen stemden vóór de vrijz.demokraten, de vrijh.bonder Visser v. IJzendoorn, v. d. Laar, de kommunisten en Kolthek en v. Groenendael. Tegen stemden o.a. alle andere sociaaldemokraten en alle andere partijen (bladz. 664), — Er ontspon zich over dat referendum een heel debat tusschen Troelstra en de kommunisten, die thans natuurlijk nog feller dan anders vóór het referendum waren, daar zij hierbij tevens de S.D.A.P, konden bestrijden, althans de meerderheid der Kamerfraktiel V. d. Waerden en 4 andere sociaaldemokraten trachtten 6 Dec. nog weer een amendement in bespreking te krijgen, om het referendum bij de wet te kunnen invoeren. Dit voorstel was echter niet meer toelaatbaar.

Leeftijd voor kiesbevoegdheid, — De regeering stelde voor, den kiezersleeftijd in art. 80 der Grondwet te laten als hij is, 'ten minste 23 jaren. De sociaaldemokraten verdedigden 24 Nov. '21, bij monde van Kleerekoper, den leeftijd der meerderjarigheid, 21 jaren. Die leeftijd van 21 jaar is aanvaard in alle Europeesche kultuurlanden, zei KI. In België is de leeftijd gebracht op 21 jaren; Frankrijk en Italië 21 jaren; Duitschland en Oostenrijk 20 jaren, Zwitserland 20 jaren; Tsjecho-Slowakije 21 jaren, Geen enkel land van eenige importantie heeft een anderen kiesgerechtigden leeftijd van dien van 21 jaren.

Van Ravesteijn bepleitte den 18-jarigen leeftijd, als altijd met de klompen in het gelag.

Min. Ruys de Beerenbrouck bestreed beide amendementen. Zij werden, wat te verwachten was, 1 Dec. '21 verworpen. Dat van de sociaaldemokraten met 55 tegen 29 stemmen, het kommunistische met 3 stemmen voor. Voor het amendement, dat ons den toestand zou hebben gegeven van schier geheel Europa — dat echter aldaar veelal nog verder gaat, — stemden slechts de sociaaldemokraten, de vrijz.-demokraten, de kommunisten, de s.-p.-er en dr. v. d. Laar! (Bladz. 797).

Vrouwenkiesrecht. — De anti-rev. mr. Beumer verzette zich 24 Nov. nog zelfs tegen het regeeringsvoorstel om in de Grondwet het vrouwenkiesrecht vast te leggen. Dit voorstel werd evenwel aangenomen met 68 tegen 16 stemmen (bladz. 797). Alle anti-rev., benevens de christ.-hist. Saoeck Henk. en Schokking, met de kath. v. Groenendael en v. Rijckevorsel tegen.

Stemplicht. — De meeste sociaaldemokraten waren bij de grondwetsherziening van 1917 voor stemplicht. Schaper verklaarde nu echter namens de fractie, dat de ervaring heeft ge-

Sluiten