Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

199

DB SCHADELOOSSTELLING DBB KAMERLEDEN

lichamen te weren en achtte dat andere gevaar in ons land uiterst gering en opgeblazen. Hij juichte echter een verzachting, als door den kath. heer Van Schaik aangeraden, om de uitsluiting te bepalen tot openbare dronkenschap, bedelarij en landlooperij, zeer toe, en de minister bracht tegen 6 December dan ook een lezing in dezen zin aan. Van Ravesteijn wilde echter Kok hiervan niet weten en wilde landloopers en dergelijke lieden niet weren uit de openbare lichamen! Het was wel konsekwent, pis men, zooals 2 Dec. te voren ook van andere zijde was gebleken, uitgaat van het standpunt, dat de kiezers geheel zelf moeten weten wie ze kiezen. De sociaaldem. fractie dacht er Kt wergroote meerderheid echter andere over en Troelstra bestreed de opvatting van v. Rav. Het voorstel der regeering werd 6 Dec. aangenomen met 3 stemmen tegen, die der kommunisten en van den s.-p.-er.

De schadeloosstelling der kamerleden. — In de eerste plaats was het weduwen- en weezenpensioen» aan de orde. Troelstra vroeg naar de beteekenis van het pensioen voor weduwen van pas overleden kamerleden (als van Helsdingen). De regeering stelde tenslotte voor, bij de wet aan de weduwen van kamerleden of gewezen kamerleden pensioen toe te leggen «ok aan leden, die (als Helsdingen) niet gepensioneerd waren. Overgenomen werd bovendien nog een amend.-Troelstra c.s., dat de weduwen en weezen bij de wet worden gepensioneerd len niet dat dit kan geschieden. Aldus nam de Kamer het voorstel aan. Een voorstel-Snoeck Henkemans, later bij additioneele bepalingen gedaan, om alleen de weduwen van de kamerleden, die 1 Jan. 1921 lid waren, te pensioneeren, werd 14 Dec. ontoelaatbaar verklaard als een terugkomen op de vroeger genomen beslissing.

De schadeloosstelling voor de kamerleden was door de regeefcng op ƒ5000 bepaald. Braat wilde integendeel een verlaging Ltot op ƒ2500 en de anti-revolutionairen wilden het bedrag op 'ƒ3000 laten, plus een uitkeering voor iedere zitting. De onderikekenaars als Rutgers, v. d. Molen, de Wilde, Beumer en anderen, hadden meest goed betaalde bijbaantjes, als gedeputeerde, burgemeester, wethouder, voorzitter raad van beroep Ongevallenwet, enz. De heer Braat noemde reeksea bijbetrekkingen van kamerleden op, die geen cent opleveren, Kis minister van staat, kongres-voorzitter, enz.! De Kamer besloot, met slechts 15 stemmen tegen, alle voorstellen der regeering te dezer zake aan te nemen (bladz. 866). Op Smeenk na stemden alle aanwezige anti-revolutionairen tegen, met dien verstande, dat de hr. Duymaer v. Twist afwezig was, zonder fiat bleek waardoor. Overigens stemden ook tegen de kath. v. Sasse v. Ysselt, vice-president gerechtshof, v. Vuuren, wethouder in den. Haag, v. Groenendael, die weinig aanwezig is, Het rijk geworden aan bruinkool-negotie met Rijkshulp in den

Sluiten