Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

201

HBT QUORUM — DB BURGEMEESTER

digingen in Indië de gelegenheid te geven, tijdelijke afgevaardigden naar de Staten-Generaal te zenden om aangaande onderwerpen, rakende de Ind. belangen, van advies te dienen. Volgens een overgenomen sub-amend^Dresselhuyo >zou de wet die zaak regelen. Van kerkelijke zijde werd het denkbeeld 6 Dec. '21 fel bestreden en door den minister sterk ontraden, ofschoon mr. de Sav. Lohman in 1919 het zeer heeft aangeraden. Hoewel er tegen het denkbeeld inderdaad wel bezwaren waren in te brengen, zat er toch te veel goeds in om het te verwerpen>J)e Kamer verwierp 6 Dec. echter het amendement met 39 tegen 29 stemmen, rechts tegen links, behalve dat de- kath. Groenendael en de chr.-soc. v. d. Laar mee vóór stemden (bladz. 882).

Het quorum. — De regeering stelde, het eerste in navolging der Staatskommissie, voor, de Kamer vrijheid te verleenen bij Regl. v. Orde te bepalen, dat zij met minder dan de helft der leden kan beginnen te vergaderen en door te gaan met vergaderen (art. 105 en 106). Dit werd van verschillende zijden bestreden om het absentisme niet in de hand te werken. 7 Dec. werden de voorstellen der regeering verworpen met 62 tegen 13 stemmen. Slechts de anti-rev. fractie stemde op Smeenk na voor, met de christ.-hist. Gerretson, Henkemans, Weitkamp en v. Veen (bladz. 903).

De mogelijkheid eener twee-jaarlijksche begrooting (art, 124), door de regeering voorgesteld, werd 3 Dec. a a n g e n o m en met 43 tegen 31-stemmen, rechts tegen links, behalve v. d. Laar mede tegen (bladz. 903). Er was voor het voorstel iets te zeggen, doch veel tijd uitwinnen zal het niet en het kan aanleiding geven tot belemmering van kontröle op de uitgaven en de gestie der regeering.

De burgemeester. — De regeering stelde bij art. 143 voor, de benoeming van den voorzitter van den Raad, ook buiten de leden van den Raad, bij de wet te regelen. De bedoeling was, de burgemeestersfunctie af te scheiden van die van den voorzitter. K. ter Laan bestreed dit, omdat de burgemeester voortdurend kontakt met den Raad moet hebben. Van Ravesteijn verdedigde een voorstel, om den burgemeester te doen verkiezen door de kiezers voor den Raad. De sociaaldemokraten stelden voor, hem door den Raad zelf te laten benoemen. Het reg.voorstel werd gelukkig 17 Dec. '21 verworpen met 62 tegen 19 stemmen. Voor de anti-anV. fraktie op Heemskerk en Colijn na; verder A. P. Staalman, de vrijz.-demokraten, de vrijheidsbonders Lely, Visser v. Uzendoorn en Otto en de kath. Kooien (bladz. 905k Het voorstel-v. Ravesteijn werd verworpen met 3 stemmen voor, die der kommunisten en Kolthek. Dat van ter Laan c.s. werd verworpen met»57 tegen 24 stemmen. Voor stemden de sociaaldemokraten, kommunisten, vrijz.-demokraten en Kolthek (bladz. 904).

Sluiten