Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«BOND WETSHERZIENING

202

Provinciale Staten. — De vrijz.-demokraten stelden op art. 130 voor, de Staten de bevoegdheid te verleenen, te vergaderen zoo dikwijls als zij willen, en niet die zaak bij de (Prov.) wet te regelen, zoodat. zij thans batten de gewone twee keeren permissie moeten hebben van de Kroon, Er vóór is de vrijheid der Staten zelve, waarom reeds sommige Statenkollege's hadden gevraagd; er tegen, dat het gevaar bestaat, dat de Staten al te veel bijeen komen en onnoodig praat-kolleges worden. Als het noodig is, kunnen ze nu ook steeds vergunning bekomen om te vergaderen. Het amendement-Marchant. werd verworpen met 53 tegen 38 stemmen. De sociaadem. fractie stemde voor, op Rugge en Schaper na. Voor overigens ongeveer rechts tegen links, met Haazevoet voor (bladz. 904).

Over de ontbindbaarheid zie boven bij „Eerste Kamer".

Gemeentebestuur. — Onze Raad is tot heden hoofd der gemeente (art. 143) en in art. 144 wordt gezegd in het eerste Hd:

„Aan den raad wordt de regeling en het bestuur van de huishouding der gemeente overgelaten."

Nu zou het echter worden:

„Aan den raad wordt de regeling van de huishouding der gemeente overgelaten."

Het bestuur ging er dus uit, zoodat hij de wet kon worden bepaald, dat het kollege van B. en W. dit staatsrechtelijk overneemt en dus in de positie komt van een ministerie tegenover het parlement. De anti-rev. Schouten zei, dat de Raad zichzelf in den weg staat wegens het vele werk. Hij wil ook kommissiën zeker gezag verleenen. K. ter Laan en v. Ravesteijn noemden 7 Dec. '21 het voorstel terecht reaktionair. Kleerekoper betoogde, dat wat de heer Schouten wil, ook nu kan. Natuurlijk was onjuist wat v, Rav. zeide, dat de raad dan grooter moet worden. Dan werd het nog erger. De minister verklaarde, dat de staatskommissie voor de herziening der gemeentewet, met prof. Oppenhehn als voorzitter,' hiertoe had geadviseerd. De raad zal Worden het regelend en kontroleerend kollege. Dat is het' kwade juist: enkel wat regelen en kontroleeren! De éénheid van bestuur is weg. Ten onrechte beweerde de minister, dat de raad van haar gezag niets zal inboeten. Nadat in Nov. deze zaak was aangehouden, kwam 13 Dec. '21 een nieuwe lezing van den minister aan de orde, volgens welke art. 144 zou luiden:

„Aan den raad- wordt de regeling en het bestuur van de huishouding der gemeente overgelaten, behoudens dat de wet regels vermag te stellen, volgens welke» onder toezicht van den raad, het bestuur geheel of gedeeltelijk aan andere organen kan worden opgedragen." •■■

Na eenige diskussie werd echter aangenomen een amend.-Visser v. IJzendoorn, om aan het eerste lid van art. 144 een volzin toe te voegen, zoodat het geheel luidde: „Aan den

Sluiten