Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTEBESTUUR — ONTEIGENING

raad wordt de regeling en het bestuur van de huishouding der gemeente overgelaten. Hij kan in te bepalen gevallen met inachtneming van te stellen regels, onder zijn toezicht het bestuur »an te bepalen takken van de huishouding der gemeente geheel «E ten deele aan andere organen opdragen."

45 leden stemden 13 Dec. hier voor en 41 tegen. Alle rechU sche leden waren hier tegen, op dr. v. d. Laar na. Zelfs A. P. Staalman was tegen. Alle linksche leden, met de heeren Smeenk, v. Sasse, v. d. Laar en v. Groenendael, waren er voor. ■Bladz. 1010.) Het regeeringsartikel verviel hiermede, ook redakties die door de sociaaldemokraten en de vrijz.-demokraten «haren aan de hand gedaan. (De lezing van Troelstra, ongeveer overeenkomend met die vani mr. Marchant, had geluid: „De wet fcan bepalen» inhoever de gemeenteraad voor het bestuur en de regeling van door haar aan te wijzen onderwerpen zijne bevoegdheid aan daarvan door hem ingestelde organen, volgens Sncor haar te stellen regelen kan overdragen." (Bladz. 914.) Volgens het nieuwe artikel blijft nu aan de Gemeentewet over, nader de zaak te regelen; die organen) blijven tegenover de hoogere kolleges verantwoordelijk voor alle bestuursdaden, die door Jien worden verricht. Dit is door een invoeging bij 2e lezing uitdrukkelijk bevestigd. De reactionaire bedoeling der regeering mislukte.

Onteigening. — Art. 151, aangaande de onteigening, zal volgens de regeeringsvoorstellen aldus worden gelezen:

h Onteigening ten algemeenen nutte kan niet plaats hebben dan ha voorafgaande verklnring bij de wet, dat het algemeen nut onteigening vordert en tegen vooraf genoten of vooraf verzckerde schadeloosstelling, een en ander volgens de voorschrif-

Iten der wet. ,

De wet bepaalt de gevallen in welke de voorafgaande verklaring bij de wet niet wordt vereischt."

Dit betéekent een vereenvoudiging bij het bestaande. (Jok rechten" en bedrijven zouden b.v. kunnen worden onteigend.

f Bovendieni. is niet voor alle elementen van onteigening één algemeene wet noodig. Voor de sociaaldemokraten was dit echter niet voldoende. Zij wenschten voor „schadeloosstel-

iling" het zachtere „billijke schadevergoeding" te lezen, opdat bedrijven kunnen worden onteigend, zonder dat toekomstige

b winsten en overdreven tijdelijk voordeel behoeft te worden vergoed. Sannes verdedigde dit voorstel 7 Dec. 21 krachtig, op grond van de nieuwe behoeften der te socialiséeren maatschappij. Blijkens de bestrijding door prof. Visser v. IJzendoorn en de interrupties van mr. Marchant waren alle burgerlijke

k elementen hiefctegen. Het amendement werd 7 Dec. dan ook

h ver worp en met 53 tegen 18 stemmen. Alleen de sociaal-

U demokraten en kommunisten en de s.-p.-er waren er voor.

'\ (Bladz. 918).

Sluiten