Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

205

LEEKENRECHTSPRAAK

geschillen omtrent schuldvorderingen en daarmede samenhangende rechten, als bedoeld in art. 153, ter wille van den samenhang met twistgedingen, als bedoeld in art. 154, worden beslist door niet tot de rechterlijke macht behoorende personen.

De leden en de ambtenaren van de administratieve macht zijn uitgesloten van de berechting van deze geschillen." Enz.

Het gaf een uitgebreid en niet steeds helder juridisch debat. Sannes had, met de heeren Marchant, v. Scnaik en Hermans, een amendement voorgesteld» luidende: „De wet kan de beslissing van bepaald aangewezen twistgedingen over de toepassing Van verordeningen als bedoeld in artikel 191 b i s of van krachtens de wet voor een bedrijf verbindend verklaarde kollektieve arbeidsovereenkomsten opdragen aan niet tot de regterlijke magt behoorende personen".

Voor de vrijwillige verzekering ware de opneming dezer Sjjepaling mede zeer van belang. Dit voorstel, door den minister zelfs onaannemelijk verklaard, werd 13 Dec. '21 verworpen met 48 tegen 40 stemmen. Tegen stemden alle vrijh.bonders, met Wijk, dr. v. d. Laar, alle anti-revolutionairen op twee na, alle christ-historischen, met Braat en een aantal katholieken, als Poels, v. Vuuren, Deckers, Bongaerts, v. Rijckevorsel, Swane, Fruytier, Kolkman, Juten, Fleskens, Arts, v. Wijnbergen, Wintermans en v. Sasse. Vóór stemden alle sociaaldemokraten, alle vrijz.-demokraten, alle kommunisten met de s.-p.-er, en de katholieken Nolens, Hermans, v. Schaik, v. d. Bilt, Haazevoet, Kuiper, v. Rijzewijk, v. Dijk, Engels, Bulten, Bomans, en de anti-revolutionairen Suring en Smeenk, benevens A. P. Staalman, (bladz. 1016).

Het regeeringsvoorstel (83) werd echter 13 Dec. ook verWorpen, en wel met 46 tegen 41 stemmen. De vrijz.-demokraten stemden thans tegen, de sociaaldemokraten vóór. Overigens stemden nu mede vóór de kath. Poels, Deckers en Bongaerts en de christ.-historischen (bladz. 1016.) Welken indruk dit afwijzen door een groot aantal katholieken op VOOruitstrevenden in kath. kringen maakte, blijkt o.a. uit een uitlating in „De Nieuwe Eeuw", het kath. weekblad van 16 Dec. '21. Het Had schreef o.a.:

I „Bij de behandeling van het regeeringsartikel 153bis is in een amendement van den heer Sannes ter sprake gekomen, dat volkomen zou passen in het systeem, hetwelk door katholieke leiders op sociaal gebied als het juiste' Wordt geacht. De wet Kou de beslissing van bepaald aangewezen twistgedingen ever de toepassing van vorderingen als bedoeld in art. 191bis of van krachtens de wat voor een bedrijf verbindend verklaarde kollektieve arbeidsovereenkomst kunnen opdragen aan niet tot de rechtelijke macht behoorende personen. Onder aanvoering van dr. Nolens zelve, die er nog op wees, dat de mogelijkheid bestaat dat de ontwikkeling van het bedrijfsleven leidt tot een of andere organisatie en dat de Grondwet althans mogelijk moet'

Sluiten