Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ROND WETSHERZIENING

208

V, d. Waerden verdedigde 8 Dec. '21 de voorstellen óp grond van de komst der socialisatie en de belangrijkheid der bedrijven in de maatschappij. Baron v. Wijnbergen was er natuurlijk tegen. Hij verdedigde intusschen met veel ophef wat de regeering voorstelde, n.1. een art, 191 bis: „De wet kan andere dan in de Grondwet genoemde lichamen verordenende bevoegdheid Verleenen". Dit werd voorgesteld met het oog op bedrijfsorganisatie en kollektieve kontrakten, waarbij dus in die organisaties ook onderlinge verbintenissen zouden kunnen worden gehandhaafd. De christ. arbeiders' Smeenk (a,-r.) en Kuiper (r.-k.) prezen het reg.-voorsteh doch achtten de sociaaldem. voorstellen ornoodig, voorbarig en ook te ver gaande. Alsof, wat het eerste betreft, niet in de Grondwet allerlei staat» wat ook zonder dat kan worden toegepast. En de andere bezwaren teekenden alleen vrees voor het nieuwe. Mr. Marchant kon zich met het eerste sociaaldem. voorstel niet vereenigen, daar hij zich niet verbinden wil tot socialisatie. Komt die, dan zullen de heeren zien. Het kenmerkende vrijz.-dent, argument! Voor het tweede (medezeggenschap en verbruikersbelangen) voelde hij meer, maar dat van de verbruikers moest er kit, dat was ook nog te gewaagd. Troelstra wees vooral op de rol der katholieken: schipperen tusschen het konservatieve en vooruitstrevende element. Wijnkoop verklaarde tegen te zullen stemmen, omdat het amendement in de Grondwet der socialisatie „verplicht" zou stellen!! Dit laatste was volstrekt onjuist, maar stel u voor, dat daarom een „kommunisi" tegen stemt! De medezeggenschap zat er intusschen ook in, op zichzelve reeds zoo urgent. Kolthek was ook tegen. Deze beweerde, dat wij dit voorstel deden „in plaats" van het volk voor socialisatie te bewerken. Op een interruptie van sociaaldem. zijde: maar wij doen immers beide! antwoordde de s.-p.-er liever niet! De hr. K. gebruikte liever de gelegenheid om op de S.D.A.P. te Schelden.

De sociaaldemi-amendementen werden 9 Dec. '21 resp. met 55 en 57 tegen 13 stemmen verworpen; alleen de sociaaldemokraten en dr. v, d. Laar voor (bladz. 99 1/2). Het was bizonder treurig, dat geen der „christelijke arbeiders" voor onze amendementen stemden. (De heer Smeenk meest de vergadering verlaten, doch gaf geen blijk, te hebben willen \oorstemmen).

Het regeeringsvoorstel (verordenende bevoegdheid aan andere dan in de Grondwet genoemde lichamen) werd 9 Dec. zonder hoofdei, stemming aangenomen. Het wordt van gewicht geacht voor de bedrijfsorganisatie, de raden van arbeid enz. Doch ieder werkelijke demokraat gevoelt, hoe onvoldoende dit moet zijn. Leerzaam was hetgeen „De (kath.) Tijd" den dag na deze stemming schreef over het aangenomen artikel:

„Voor mij niet meer dan een platonische onvruchtbare liefdesbetuiging aan de mogelijkheid, dat er wel eens ooit andere dan de tegenwoordig bestaande lichamen van publiekrechtelij-

Sluiten