Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONDWETSHERZIENING

210

stemmen. Vóór de sociaaldemokraten, de kommunisten met Kolthek, de vrijz.-demokraten en de kath. v. Groenendael (bladz. 1017).

Het amend.-Marchant (altijd referendum) werd verworpen met 75 tegen 13 stemmen. Vóór de vrijz.-demokraten, de kommunisten (nu eensklaps vreeselijk demokratisch!) met de s.-p.er, en de vrijh.bonders Otto, Visser v. IJzendoorn, de Muralt, Bijleveld èn Dresselhuys.

Zelfs het amend.-v. Schaik werd 13 Dec. verworpen, en. wel met 45 tegen 43 stemmen, een zeer gemengde stemming. Tegen alle anti-revolutionairen, op Suring na; alle christ.-historischen op Gerretson na; de katholieken v. Vuuren, Nolens, Hermans, Deckers, Bongaerts, v. Rijckevorsel, Swane, Fruytier, Kolkman, Juten, Fleskens, Arts, v. Wijnbergen, v. Dijk, Engels, Wintermans, Sasse v. Ysselt, Poels en Kooien; en tenslotte de vrijheidsbonders op Visser v. IJzendoorn, Bijleveld, de Muralt en Dresselhuys na, die met de sociaaldemokraten, vrijz.-demokraten, kommunisten en Kolthek en een aantal katholieken vóór stemden (bladz. 1017).

Ten slotte werd het heele regeeringsartikel eveneens verworpen! en wel met 45 tegen 43 stemmen. De sociaaldemokraten, die geen „demokratie" willen met een referendum, waarbij eerst 2U der stemmen moeten gelden, zoodat een minderheid van ruim */3 goede dingen kan tegenhouden, stemden nu ook tegen. Ook de vrijz.-demokraten, kommunisten met Kolthek stemden tegen, voorts de katholieken v. Vuuren, Kolkman en v. Wijnbergen, en de vrijh.bonders v. Rappard, Visser v. IJzendoorn, Westerman, de Muralt, Bijleveld en Dresselhuys, benevens Braat. Vóór stemden de meeste katholieken, de anti-revolutionairen, A. P. Staalman, v. d. Laar en de vrijh.-, bonder Lely (bladz. 1018). Van het heele hoofdstuk bleef nu niet anders over dan dat verviel de bepaling, dat tijdens een regentschap geen verandering in de troonopvolging kan plaats hebben (art. 196).

De additioneele (of overgangs-) bepalingen bleven nu nog over.

§ 2 (art. III) de afschaffing van het ,,kollatierecht" werd 13 Dec. '21 zonder hoofdei, stemming aangenomen.

Volgens § 3 (art. VI) blijft de Eerste Kamer in haar tegenwoordige samenstelling bestaan tot den 3den Dinsdag van September van het kalenderjaar, volgende op dat, waarin de nieuwe Grondwet wordt' afgekondigd.

Volgens art. XI treden den lsten Dinsdag van Juli van het jaar, waarin de nieuwe Eerste Kamer bijeenkomt, de Provinciale Staten af. (Over den stemplicht zie onder dat hoofdje, meer naar voren.)

Bij art. 112 kwam de kwestie van de verkiezing der Eerste Kamer. De regeering stelde voor:

Sluiten