Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

213

DB EINDSTEMMING —

DE BBTBBKENIS

zit- ook van ons zelf). Van Ravesteyn verklaarde mede namens Kiuyt, dat zij wegens de verhoogingen van het inkomen der Kroon zouden tegenstemmen. Het hoofdstuk werd daarop a a ngenomen met 86 tegen 6 stemmen, die van de anti-revolutionairen de Monté ver Loren, v. d. Voort v. Zijp, Heemskerk, en Scheurer en.... van v. Ravesteijn en Kruyt.

HoofdstttSi III, van de Staten-Generaal, gaf aanleiding tot de verklaring van mr. Rutgers, dat de anti-reVolutkwiairen niet voor dit hoofdstuk konden stemmen wegens het vastleggen van het vrouwenkiesrecht, de invoering van het evenredig kiesrecht voor de Eerste Kamer, de verkorte zittingsduur van dit kollege en de verhooging van de schadeloosstelling enz. voor de leden der Tweede Kamer. — Dr. Schokking verklaarde voor de christ.-histtirischen, dat sommigen hunner moeilijk voor dit hoofdstuk kunnen stemmen, doch dat anderen vertrouwen, dat, art. 84, vierde lid, aangaande het weduwen- en weezenpensioen, zóó zal worden uitgelegd, dat het^btj^de daar vereischte wet beperking zal kunnen ondergaan. fBit zal ook o.i. zeer zeker kunnen geschieden, zoodat niet weduwen van sedert lang afgetreden kamerleden nog zullen kunnen worden gepensioneerd.)

Van Ravesteijn kon zijn stem er niet aan geven wegens de

mo gel ij k h e i d van een 2-^larlijksche begrooting! Het hoofdstuk werd aangenomen met 74 tegen 18 stemmen. Tegen de katholieken Bongaerts en v. Groenendael?'olie anti-revesuticnairen op Smeenk na; de chrisf.4testör!sehen v. Veen, Weitkamp en'Schokking, en de kommunisten v. Ravesteijn en Kruyt (Kolthek was afwezig).

Hoofdsthk IV, van de Prov. Staten en de Gemeentebesturen, kon de stemmen der anti-revtofntitfnairen niet verwerven met hel oog op de aangenomen ontbindbaarheid der Staten, zooals mr. Rutgers verklaarde. Het werd aangenomen met 73 tegen 19 stemmen. Tegen de anti-revolutionairen, op Smeenk na, en alle christ.-historischen.

De hoofdstukken V, van de justitie; VII, van de financiën; VIII, van de defensie; IX, van den Waterstaat en de biz. lichamen met verordenende bevoegdheid; XI, van de veranderingen; en de additioneéie*wrtikelen, werden zonder hoofdei, stemmen aangenomen. (Bladz. 1283/4.)

De beteekenis. — Sommen wifjbhf' hoofdzaak in de volgorde der Grondwet zelf, nu de verbeteringen, die door de voorgenomen grondwetsherziening zullen worden verkregen, op, met Weglating van de kwestie der troonsopvolging, de schadeloosstelling aan de kamerleden en geringere wijzigingen, dan komen deze op het volgende neer. De door amendeering vanwege de sociaaldemdhfaten verkregene spatiéeren wij. Nog dient hierbij herinnerd, dat de verkeerde voorstellen inzake den burgemeester en het gemeentebestuur niet werden aangenomen.

Sluiten