Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONDWETSHERZIENING

214

Er wordt niet meer gesproken van „koloniën" en „bezittingen" voor wat Oost- en West-Indië betreft. De Koning zal niet meer zonder toestemming van het parlement oorlog kunnen verklaren en de oplossing van geschillen tusschen de natiën door rechtspraak staat vóórop.

Er wordt meer macht verleend aan het volk, tegenover den Koning, inzake het sluiten van verdragen met vreemde mogendheden.

Aan Ned.-Indië, Suriname en Curacao zal meer zelfbestuur worden gegeven.

De Provinciale Staten zijn ontbindbaar bij een ontbinding der Eerste Kamer, zoodat de kiezers bij een konflict met de Tweede Kamer over de houding der Eerste Kamer kunnen beslissen.

Vaste kollegiën van advies en b ij stand worden bij de wet geregeld.

Het vrouwenkiesrecht wordt in de Grondwet vastgelegd.

De verkiesbaarheid voor de Kamer, Staten en gemeenteraden wordt beperkt om onwaardige individuen zooveel mogelijk uit te sluiten.

De Eerste Kamer wordt gekozen onder het stelsel der evenredige vertegenwoordiging.

De Eerste Kamerleden worden gekozen voor vier jaren en treden tegelijk af, zoodat zij tegelijk te vervangen zijn.

De wet zal de zaken, waarbij twee of meer gemeenten betrokken zijn, regelen.

De onteigening zal soepeler geregeld worden.

De leekenrechtspraak over burgerlijke zaken wordt mogelijk gemaakt.

Rechtspraak op korten termijn wordt mogelijk (z.g, Strafbefehle").

Bij de wet zal, ten aanzien van den kr ij gsdienst, met ernstige gewetensbezwaren rekening moeten worden gehouden.

Aan andere dan in de Grondwet genoemde lichamen (als Staten en Raad) kan verordenende bevoegdheid, worden verleend.

Het middeleeuwsche kollatierecht, d. i. het recht van een aristokraat of geldprots om de kerk een predikant op te dringen, wordt zonder schadeloosstelling voor de bezitters afgeschaft.

Mogen deze verbeteringen niet onmiddelijk tastbare en zeer ingrijpende voordeelen bezorgen, zij verbeteren alle ons staatsrecht. Het is dus zonder eenigen twijfel noodig, dat in het bizondei wordt opgetreden tegen die partijen, wier leden, als ze gekozen zijn, deze grondwetsherziening in gevaar zullen- brengen. "Wegens de eenheid in wezen van het gansche komplex van wetsontwerpen (men denke aan de voorstellen omtrent Indië

Sluiten