Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

215

HERTROUWEN — HOOGE RAAD VAN ARBEID

en aan de ontbindbaarheid der Prov. Staten in verband met de macht der Eerste Kamer, die samen meer dan één hoofdstuk betreffen), dient deze geheele herziening te slagen, al zijn er dan enkele'nadeelen aan verbonden.

HERTROUWEN.

„Tusschen personen, wier huwelijk, om welke reden ook; door echtscheiding is ontbonden, mag nimmer eeni nieuw huwe* lijk plaats hebben". Aldus art. 90 BurgeilijkiWatóoek. 21 April 1921 werd een ontwerpje ingediend om dit teafcijzigen, hetwelk 23 Dec. 1921 reeds door de Tweede Kamer zonder hoofdei, stemming werd aangenomen. Volgens de nieuwe lezing moet één jaar tusschen de echtscheiding en het nieuwe huwelijk verstreken zijn. Een verder huwelijk'tusschen dezelfde personen is verboden. Voorts worden formaliteiten voorgeschreven en rechtsgevolgen geregeld.

Het is merkwaardig, dat van de zijde der klerikalen schier geen verzet kwam, al lag de nuttigheid der bepaling dan ook voor de hand.

HOOGE RAAD VAN ARBEID.

4 Oktober 1919 verscheen een kon. besluit (Stbl. 591) tot instelling van een Hoogen Raad van Arbeid. Zij was reeds 13 November 1918, in de woelige dagen, aangekondigd. Dit kollege dient om advies te geven aan de ministers omtrent door hunne departementen ontworpen regelingen, die den arbeid [raken. In opdracht van den minister van arbeid ontwerpt [de Raad ook regelingen, als bovenbedoeld. De minister van arbeid is ambtshalve voorzitter, met een adviseerende stem, en voorts bestaat de Raad uit ten minste 30 en ten hoogste 50 leden. Ambtenaren, die ambtshalve zitting hebben, worden door de Kroon daartoe aangeweaen. De overige leden worden door [<fe;Kroon op voordracht van den M. v. A. benoemd en ontslaI gen. 10 leden worden ten minste uit de arbeiders en 10 leden tttiti de werkgevers benoemd, na overleg met de organisaties. Ten minste 5 leden worden benoemd uit personen, „die studie hebben gemaakt van sociaal-ekonomische vraagstukken of van scsiale wetgeving". De Raad wordt o.a.sbijgestaan door een bezoldigden sekretaris. De voorzitter kan uit den Raad kommis- siën benoemen en kan hier leden buiten den Raad aan toevoegen. Die laatstbedoelde leden hebben dan in den vollen Raad ' een adviseerende stem. De Raad vergadert met gesloten deuren. Geheimhouding kan worden opgelegd, doch tot heden werd deze, door publikatie van vertrouwelijke stukken, nogal eens geschonden.

De leden van den Raad zijn verdeeld over een 12-tal kom! missiën, die omtrent de onderwerpen, die in de vergaderingen

Sluiten