Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223

VOLKSGEZONDHEID — KOELIE-WETqBliTSg'

die het land teisteren, als pest, cholera, malaria, syphjljk» beri-beri, enz. Vooral de pest. richt steeds groote verwoestingen onder de inlanders aan. De hygiënische- en woningtoestaSM den zijn er nog treurige heer H. F. Tillema, vroege* in India werkzaam, heeft er metMjn echtgenoote, met groote toewijding en vele kosten herhaaldelijk op treffende wijze op gewezen.

Van Zadelhof.•heeft 21 Dec. 1921 nog eens weer op verbetering aangedrongen; Hij haalde aan het verslag van de vijlde afdeeling van de begrooting van Nederlandschilndie van den Volksraad voor het dienstjaar 1922, waarin wordt gevraagd hoe het staat met de toezegging, gedaan bij de mohe-v. Zadelhoii in de vorige zitting, ten opzichte van de instelling van een Departement van Volksgezondheid. Daar lezen wij: E7lt!lGezien het hooge sterftecijfer in 1919, alleen op Java en ÊMadoera bijna een millioen, en het mitsdien ontstellend groote aantal zware zieken, te ramen op ongeveer 15 millioen, dan is nadere voorziening zeer urgent te achten".

Van Z. had het vorig jaar de volgende motte Voorgesteld: De Kamer, van oordeel, dat voor een krachtige bevordering der volksgezondheid in Indië een spoedige instelliafc van een Departement van Volksgezondheid noodig is , enz

Op een toezegging vanwege den minister v, kolomen trok hij haar weer in. De minister zou overwegen, maar overweegt opnieuw! Van Z. zeide dientengevolge:

Ik ben niet zeer optimistisch omtrent het antwoord, dat ik fna'van den Minister zal krijgen, doch ik aal het nog afwachten, Maar uit alles Wijkt, dat mijn opmerkingen over de wijze, ►waarop de Regeering de zorg voor den gezondheidstoestand bande Indische bevolking opvat,«jn één, klacht en eén protest, f ik hoop, dat dat protest wat zal uitwerken ten goede der bevol-

'ifatuurlijk zal met de oprichting van een Dep. v. Volksgezondheid niet alles gedaan zijn; dan kan het eerst goed beginnen' Er is behoefte aan allerlei hygiënische werken en zorgen, aan' opleiding rvan artsen — vooral inlandsche —, vroedvrouwen, enz. Als eehter één bepaalde bewindsman in Indie de zorg voor dit onderdeel heeft, zal hij er allicht ook iets van willen maken. Minister de Graaff en een daartoe ingestelde konuntsf sieUzijn echter maar steeds bezig om te overwegen!

Koelie-wetgeving. - Sedert in 1902 mr. v. d. Brand, in 't ' laatst van 1921 overleden, zijn brochure (mtg*ft:,,Dè Millioenen i van Deli", is er veel verbeterd-in de behandeling der koelies op Sumatoa's Oostkust. Niet het minst heeft de kritiek van v Kol daartoe medegewerkt. De hospitalen zijn zeer verbeter* de sterfte is daardoor afgenomen, de arbeidsinspectie wakende tegen al te grove ongerechtigheden. Toch bestaat nog steeds de „poenale sanktie" op het wegloopen van koelies en zijn deze voor hun kontraktjaren de slaven van de werkgevers,, daar zij

Sluiten