Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

225

KOELIE-WETGEVING

alleen met dit verschil, dat de koelie niet Jornteel door den Badernemer zal worden vastgehouden, doch door de overheid, 4en gunste van den ondernemer, totdat door kolonisatie van Sfrije arbeiders er genoeg aanwezig zijn om den koeliedwang (overbodig te maken (de koelies worden nu van elders geworden). De ondernemers werken echter die kolonisatie steeds itegen, omdat zij liever de poenale sanctie enz. behouden! ' In een afzonderlijke nota-Schaper, die hierin alléén stond, kei deze o.m.: °,~ I „Het behoeft geen uitvoerig betoog, dat het stelsel, aanbevo*ien door de meerderheid, slechts een verandering is in den worm, waarin de meeste arbeiders tot heden werden te werk Sesteld. Vervangt men het private recht eenvoudig door een publiekrechtelijke regeling, terwijl<ide feitelijke t toestand voor de arbeiders ongeveer dezelfde blijft, dan kan dit uit juridisch oogpunt zeer belangrijk5 zijn, in werkelijkheid blijft de toestand in afzienbaren tijd dezelfde. Ten aanzien van het terugbrengen met den sterken' arm b.v. zal in het stelsel der meerderheid ^waarschijnlijk de weggeloopen arbeider door de politie niet op kosten van den werkgever worden teruggebracht, doch op kosten van het goevernement. Voor 'den koelie maakt dit intus-

schen geen verschil van eenige beteekenis"

„Verklaart men, als de meerderheid der kommissie, dat bepalingen als thans in de koelie-ordonnantiën voorkomen, herinneren aan de slavaraij, dan moet men verder gaan en medewerk^» Paan de spoedige afschaffing dezer stóvernif in aHe vormen".

Een aantafcaalddelen worden aan de hand gedaan om den koelie — die reiskosten en een voorschot ontvangt — te bewegen, zijn verplichtingen na te komen, o. a. pensioen na, 15 dienstjaren op dezelfde onderneming, een premiestelsel (volstrekt niet te vergelijken met het ons bekende staangeld, zooals.de meerderheid beweert), enz. Met het oog op de volksgezondheid moet Baiidwang blijven bestaan, om zich in het hospitaal ie laten opnemen, als de arbeider ziek is. Daar zal weinig dwang voor noodig zijn. Voorts zegt de nota, dat

wanneer de poenale sanctie is afgeschaft, de ondernemers allfcht<iaiddelen genoeg (zullen) weten te vinden om de aibeiders te behouden en hen moreel aan de onderneming ;min of meer te verbinden. Daartoe zal ook een goede behandeling en behoorlijke belooning medewerken. Het leunen op de ■poenale sanktie heeft de strekking hen daarvan te weerhouden, "terwijl de arbeiders er waarschijnlijk door worden afgehouden Cvan een gemeenschappelijke aktie om hooger loon en korteren arbeidstijd;".

„Wat verder de orde en de tucht onder de koelies betreit, Eaeriredingen daarvan zullen meermalen vallen onder het gemeene recht. Zij kunnen worden bestraft op de normale wijze. Bovendien boude men in het oog, dat ook bij de huidige regeling orde en tucht dikwijlsheel wat te wenschen overlaten. De

15

Sluiten