Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INDISCHE POLITIEK

22$

vrijheid, die zich thans menige assistent veroorlooft om de tucht op zijn wijze te handhaven, geeft meermalen aanleiding tot tooneelen van doodslag en mishandeling door den koelie, die met orde en tucht volslagen in strijd zijn. Gevoelen de ondernemers en hun toezicht houdend personeel, dat de arbeider minder gebonden is aan de onderneming, dan zal voorzichtiger optreden daarvan wellicht het gevolg zijn en de arbeider .minder tot daden van wanhoop en veraetj worden gedreven."

In den Volksraad en in de Memorie van Antwoord op de Indische begrooting voor 1919 was reeds van regeeringswege voorgespiegeld, dat de poenale sanctie wordt afgeschaft. De Minister van Koloniën zei in de M. v. A., dat hij ook wachtte op het rapport der Kamerkommisaiei;.-j

Toen echter later Schaper vroeg naar de verwezenlijking van de nagestreefde hervorming, antwoordde minister de Graaff, dat een rapport uit Indië ,wordt verwacht. Zoo wacht de één op den ander en de machtige planters houden alles tegen, behalve eenige schijn-verbeteringen.

Djambi-olie. — De geschiedenis van de petroleum-ontginning in dit gebied, op het eiland Sumatra, beteekent een donkere bladzijde in de historie onzer politieke christenen en van sommige liberalen. Zij draait om de vraag, wie de schatten uit den inlandschen bodem zullen halen, de groote kapitalisten of de gemeenschap, ten dienste der inlandsche bevolking. De ontginning der Djambi-velden heeft sedert .lang een onderwerp van regeeringsbeleid uitgemaakt. Het eerste desbetreffende wetsontwerp werd onder het bewind van minister Pleyte ingediend, op 31 Maart 1915. De openbare behandeling daarvan in de Tweede Kamer bad plaats op 10, 11 en 15 November van dat jaar. Op dien dag nam de Kamer de motieAlbarda aan, waarin de wenschelijkheid van Staats-exploitatie werd uitgesproheb, en verwierp zij het wetsontwerp. Ondanks den sindsdien herhaaldelijk, zoowel buiten als in de StatenGeneraal, uitgeoefenden aandrang, dat de regeering nu spoedig met nieuwe voorstellen zoude komen, werd eerst op den 7den Nov. 1917 een nieuw ontwerp ingediend, dat van een, van de in 1915 aangenomen motie afwijkend stelsel uitging. Het Voorloopig verslag over dat wetsontwerp werd op 5 Maart 1918 uitgebracht. De Mem. v. Antw. is niet gevolgd; noch minister Pleyte, noch minister Idenburg, noch minister de Graaff deden haar verschijnen. Toch was ook nu weer onophoudelijk, in Indië zoowel als in Nederland, in den Volksraad zoowel als in de Staten-Generaal, op voortgang met de behandeling dezer zaak aangedrongen. Eindelijk, op 22 Nov. 1920, kwam een derde wetsontwerp en wordt dat van 1917 ingetrokken.

Tegen den uitgesproken wil der Kamer kwam min. de Graaff dus met dit ontwerp, waarbij van staats-exploitatie werd afgezien en de aardolie van Djambi voor een groot deel in han-

Sluiten