Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INDISCHE POLITIEK

236

schen en voerde o. a. aan, dat dat invoerrecht op petroleum door den producent wordt betaald en dat men in Indië geen bezwaar had.- Dit laatste weerlegde Albarda met de feiten» door de Ind. pers aan te halen, en de eerste redeneering werd eveneens betwist. De amendementen om garens, manufakturen, petroleum, enz. niet hooger te belasten, werden intusschen 9 Febr. '21 verworpen met 45 (en 44) tegen 20 stemmen. Vc'Or de sociaaldemokraten, kommunisten en vrijz.-demokraten (bladz. 1406).

Bij de uitvoerrechten gekomen, stelden Albarda Cs. voor om de petroleum enz, per 1000 K.G. niet met ƒ 7.50, doch met ƒ 12.—, en het residu ervan, de smeerolie, het vet enz. niet met ƒ 1.50, doch ƒ 2.40 te belasten. Albarda betoogde, aan de hand van berekeningen als van den ing. A. P. de Jongh, dat de Indische petr.-ondernemingen wel 50 millioen gldn. per jaar verdienen. Daarvan zou nu ƒ 3.3 millioen meer, volgens het amendement echter het dubbele meer geheven worden. Mr. Marchant steunde dit amendement. De minister bestreed het, doch verklaarde zich in beginsel niet tegen verhooging en zou daarover nader de Ind. regeering raadplegen. Toch hielden de sociaaldemokraten vol, doch het amendement werd 9 Febr. '21 verworpen met 33 tegen 28 stemmen, en wel rechts tegen links. Zelfs mannen als Smeenk, Engels, Kuiper e.d. stemden tegen! Na nog eenige bespreking werd het ontwerp met 42 tegen 17 stemmen aangenomen, waarbij alleen de sociaaldemokraten en kommunisten tegen stemden (bladz. 1411).

Van de petroleum zou alvast dan toch ƒ 7.50 per 1000 H.L. uitvoerrecht worden geheven. Doch wat geschiedde? De petroleum-magnaten maakten in den loop des jaars, zulk een kabaal, zetten de petroleum-winning grootendeels stop, ontsloegen personeel enz., met geen ander doel dan om aan de uitvoerbelasting te ontkomen. Zij agiteerden zóólang, dat de regeering bezweek voor deze grootkapitalisten en het Ind. goevernement besloot, dit uitvoerrecht niet te heffen. In den Volksraad was nog wel tot verdubbeling der belasting besloten! De regeering legde niet slechts dat amendement ter zijde, doch trok ook het andere voorstel tot verhooging in en legde slechts een 25 opcenten op het bestaande lage uitvoerrecht. En dat na de aanneming der Djambi-wet! - .Sannes protesteerde 20 Dec. '21 krachtig tegen deze politiek. De prijzen van de petroleum waren gedaald, doch de productie was ook grooter geworden, volgens den heer Deterding zelf. Gevraagd werd, hoe de regeering tegen deze „misdadige woeling" stond! De minister, beriep zich er op, dat de prijzen zoo waren gedaald en dat de Bataafsche Petr. Mpij. toch de winst deelt met de Ned, Ind. regeering. Doch er waren in vorige jaren enorme winsten behaald en een ieder voelt, dat de groote helft.dan nu toch, gering belast, in de zakken der

Sluiten