Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

237

KAPITALISTISCHE BELASTINGP0L1OTHK

aandeelhouders vloeit» Sannes wees hierbij weer op de rol van den leider der Anti-rev. partij, H. Colijn. Tegelijk had minister de Graaff voorgesteld, om hem te machtigen (in een ontwerp van 31 Okt. en 13 Dec. '21) de verschillende in- en uitvoerrechten en akcijnzen, wegens den nood der schatkist, weer tijdelijk met 25 opcenten te verhoogen; doch ook om rechten op de produkten van Ned.- Ind. Aardolie-Mpij. weer te verlagen tot het peil van de wet van 7 Juli 1919, dus de laatste verhooging ongedaan te maken! Dit ontwerp werd 23 Dec. '21 aangenomen met 47 tegen 39 stemmen, rechts tegen links, behalve A. P. Staalman mee tegen (bladz. 1329). Deel A, 25 opcenten, dus ook op de straks genoemde verbruiksnrtikèlen, was tevoren aangenomen met 44 tegen 42 stemmen, ook rechts tegen links, behalve dat Wijnkoop mee vóórstemde en de christ.-hist. mee tegen. De vrijstelling van de petroleumuitvoer (B) werd met 65 tegen 21 stemmen aangenomen. Tegen stemden nu alleen de sociaaldemokraten, kommunisten en Braat (bladz. 1328).

In de Sumatra-Post werd deze zaak ook besproken (zie Het Volk van 10 Dec. '21). Uitvoerig wordt over de winsten, ook in verband met het benzine-gehalte geschreven. De exploitatie-kosten zijn voorts te hoog, de salarissen veel te royaal.

„Of de voorgestelde uitvoerbelasting, ontworpen in een tijd van hoogkonjunktuur, voor dezen tijd van depressie niet te hoog is, dat is zonder cijfers niet na te gaan. En nu is het merkwaardige in deze heele kampagne, dat er geen cijfers worden genoemd! Als de belasting te zwaar zou drukken^ laat de Bataafsche dan met cijfers komen, sobere, eerlijke cijfers; laat ze een volledig onderzoek vragen door een bevoegde deskundige staatskommissie. En als dan werkelijk blijkt, dat die belastingdruk te groot is, dan zal niemand er over denken, die belasting door te zetten." 'J

En dan besluit schrijver;

„En dan zou men, vermoed ik, tot zulke verrassende cijfers komen, dat het wel duidelijï'is, waarom de weg van de lawaaipropaganda zonder cijfers verkozen is boven dien, welke iedere vennootschap moet volgen, als de aanslag te hoog is.

„Hot protest van de Koninklijke mist waardigheid en bewijskracht en is niet Koninklijk!"

Regeerings-reglement. — Het „Reglement op het beleid der regeering van Ned.-ïndië" is de Grondwet voor Oost-lndië. Daarin spiegelen zich op legislatief gebied af de rechten en vrijheden van het Indische volk en daarin wordt de macht van den goeverneur-generaal en de administratie geregeld. 5 Maart 1921 werd een ontwerp tot wijziging van dit Reglement ingediend, om eenigszins tegemoet te komen aan de eischen des tijds. Minister de Graaff, die als Ind. ambtenaar reeds in <i!81Q+«!tfe plannen daaromtrent had ingediend, was sindsdien

Sluiten