Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

239

REGEERINGS-REGLEMENT —

DE INDISCHB BEGROOTING

Invloed op het bestuur zou erlangen; wel dat er veel ambtenaren-gezag zal komen.

„Als thans in Indië tot bestuwshervorming wordt overga*gaan", zei Albarda, „moet het zijn en mag het niet anders zijn dan in demokratischen geest. Dit wetsontwerp neemt de allures er van aan, maar van het wezen der demokratie bevat het niets. In werkelijkheid heeft het niets van al datgene waarnaar in Indië uitgezien wordt .

De heer v. Beresteijn had ook vele bezwaren en stelde zelfs een motie voor, om de behandeling uit te stellen tot na de giondwetsherziening, welke motie 13 Okt. '21 verworpen werd met 47 tegen 18 stemmen. Alleen vrijz.-demokraten, ,s»ciaaldemokraten en kommunisten, benevens dr. v. d. Laar, stemden vóór (bladz. 41). De heer de Muralt en anderen vonden 't ontwerp nog al mooi. De anti-rev. dr. Scheurer was -„verblijd'! Min. de Graaff hield een lofzang op zijn ontwerp.

14 Oktober kwamen de artikelen en verschillende amendementen aan de orde. De heeren Dresselhuys en de Muralt, en Albarda trachtte dit nog te verscherpen, stelden voor om den Volksraad over de ontwerp-verordeningen te doen hooren en als deze ze verwierp, die ontwerpen vast te stellen bij de wet. Albarda bracht er ook de instructiën onder. Het eerste amendement (hooren den Volksraad) werd overgenomen, het tweede door mr. Dresselhuys ingetrokken, doch overgenomen door Al.barda c.s. Het werd 14 Okt. verworpen met 47 tegen 35 stemmen, rechts tegen links, behalve dat de vrijh.bonders de Muralt, v. Rappard en Bijleveld met rechts tegenstemden, en dat A. P. Staalman en v. d. Laar met links voorstemden (bl. 68).

Een tweede amend.-Albarda (de instructiën) werd verworpen met 55 tegen 26 stemmen. Voor de sociaal-demokraten, kommunisten, vrijz.-demokraten, A. P. Staalman en v. d. Laar.

Het wetsontwerp werd 14 Okt. '21 aangenomen met 57 tegen 24 stemmen. Tegen de vorige stemmers, zonder v. d. Laar en Staalman (bladz. 69).

De Indische begrooting (Uitgaven in Ned.-Indië) werd 23 Dec. 1921 aangenomen met 60 tegen 26 stemmen. Tegen de sociaal-demokraten, kommunisten, vrijz.-demokraten en de plattel, partij (bladz. 1328).

Bezuinigingen werd ook bij de behandeling dezer begrooting voorgesteld, waarbij de sociaal-demokraten meestal, doch niet steeds medegingen. Zóó .konden zij niet stemmen tegen de op', richting van een Kantoor van Arbeid, a ƒ 50.000, daar bet kredietpost betrof de arbeidersbescherming. Van de 59 leden stemden ook slechts 8 voor het amendement om den post te verminderen; 7 vrijh.bonders en de heer Teenstra (bladz. 1277). Onderafd. 643('?iiitgaven van persoonlijken aard voor den Ind. Centr. aanscha$R»g9dï*nst, werd 23 Dec. '21 verworpen

Sluiten