Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INDISCHE POLITIEK

240

met 47 tegen 38 stemmen. Voor alleen rechtsche leden, en wel alle katholieken en anti-revolutionairen; tegen de linkerzijde met de christ.-historischen met A. P. Staalman. Een amend.Diesselhuys, op onderafd. 811, tegen de briketteering van kolen uit de Boekit-Asem-mijn, waarvoor de tijd te riskant was en waarom nu voorgesteld werd om ƒ 1.— af te trekken, werd 23 Dec. '21 aangenomen met 44 tegen 41 stemmen, links tegen rechts, behalve dat A. P. Staalman, de kath. Kooien en de christ.-hist. Gerretson en Weitkamp mee vóór stemden. — Een amend.-Dresselhuys op onderafd. 816, om ƒ 400.000 niet te besteden voor het in orde maken van dure hotels, voor festiviteiten, restaurants enz., werd met op één na alg. sternen aangenomen; alleen de heer Snoeck Henkemans tegen (bladz. 1327). — Onderafd. 912 A (meer hoofdofficieren) werd aangenomen met 51 tegen 35 stemmen, met rechts tegen links, waarbij de „bezuiniger" Braat voor stemde! (bladz. 1327).

Garoetzaak. — Een der meest opzienbarende zaken in Indië van den laatstên tijd was deze. Op 7 Juli 1919 is daar in Garoet een bloedbad aangericht tegen de inlandsche beweging, die -gruwelijk was. Een zekere Hadji Hassan had in de dessa Tjikendal geweigerd om 40 pikol rijst aan de distributie te verkoopen, daar hij, zooals bij zeide, slechts 10 kon missen om zijn talrijk gezin te kunnen voeden. De kommissie, die deze zaak onderzocht, vond dit alleszins begrijpelijk. Bovendien was HadjiHassan opgewonden, daar het in de vastenmaand was. Op al te losse gronden was men gewapend tegen hem opgetreden. 4 Juli begaven zich 28 politiemannen op weg naar den weigeraar om hem te arresteeren, op het rapport van den als onbetrouwbaar gesignaleerden wedana. In de dessa was allés opgewonden, doch van verzet kwam niets. 7 Juli zou gearresteerd worden. Hadji Hassan was in zijn eigen woning, had witte kleeren aan en was gewapend. Hij keerde zich om en wilde zich niet laten arresteeren. Een majoor stelde voor om maar te sommeeren en de resident gaf toe. Er werd toen eenige keeren gesommeerd en daarna werd er driemaal geschoten, door vijftien man, opgesteld voor en ter zijde van het huis. Het eerste salvo ging over het huis, het tweede door het dak en het derde op borsthoogte door het huis, waarin ruim honderd menschen, mannen, vrouwen en kinderen stonden opgepakt, met het gevolg, dat zes personen werden gedood en 19 gewond, onder wie 4 vrouwen en een kind.

Een kommissie van onderzoek onderzocht de zaak, doch ging op bestuursrapporten af. Dr. Hazen, die ook onderzocht, kwam tot de konklusie, dat alles zonder bloedvergieten had kunnen afloopen. Het Garoet-rapport werd hier en daar vervalscht aan den Volksraad overgelegd; het'Verslag van dr. Hazeu deels verzwegen. Blijkbaar heeft men den Sarikat Islam eens willen treffen en later zooveel mogelijk alles bedekt. 19 Dec. 1919 protes-

Sluiten