Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

241

GELDLEENING IN AMERIKA — SURINAME EN CURACAO

teerde Albarda tegen een en ander en stelde de volgende motiën voor:

I. „De Kamer, betreurende dat op 22 Juli 1919 de toenmalige Directeur van het Binnenlandsch Bestuur bij de voorlezing van het verslag der Garoet-kommissie aan den Volksraad daaruit eenige zinsneden heeft weggelaten, zonder te verklaren, dat zijn voorlezing van het verslag met den tekst niet geheel overeenkwam, verzoekt den Minister van Koloniën onverwijld te bevorderen, dat de Indische Regeering zoo spoedig mogelijk het volledig verslag ter kennis van den Volksraad brengt,

en gaat over tot de orde van den dag".

II. „De Kamer, van oordeel, dat aan den Volksraad het recht van enquête behoort te worden toegekend; noodigt de Regeering uit, de daartoe noodige voorstellen te doen", enz.

De pas opgetreden minister de Graaff gaf toe, dat door den wcdana niet taktisch was opgetreden, al was-Hadji Hassan te ruw in zijn weigering. Hij zou later zijn nadere meening over de aangelegenheid te kennen geven. De eerste motie maakte hij intusschen tot de zijne, zoodat de motie 22 Dec. kon worden ingetrokken. (De andere motie zou later behandeld worden).

Geidleening in Amerika. — 23 December 1921 werd een der 15 December 1921 ingediend ontwerp aangenomen, ten doel hebbende, ten hoogste 100 millioen dollar in Amerika te leenen, tegen ten hoogste 71/» procent. Voorloopig zou 40 millioen worden opgenomen. Men rekende stellig niet te v;ist op de Nederlandsche rijken! Er was ook pas een Ned. en Ned.-Ind. leening mislukt. Er waren vele bezwaren tegen en de soc.-dem. fraktie stemde tegen, wegens de slechte financieele Indische politiek der regeering, die maar de eene leening op de andere stapelt. Met 57 tegen 18 stemmen (die der sociaal-demokraten en kommunisten) werd met ontwerp aangenomen (bladz. •1326). De Eerste Kamer nam 29 Dec. '21 het ontwerp zonder hoofdelijke stemming aan. >Js

Steun-gepensioneerden. — 22 Dec. '21 verklaarden de sociaaldemokraten zich ook, met anderen, ten gunste van steun aan Ind. gepensioneerden, die wegens de prijsdaling van het geld zoo in moeilijkheden verkeeren. De bourgeoisie had hen eenmaal geroepen om te vechten en diende nu iets te doen. Evenwel kon, volgens Schaper, niet iemand, die jong uit. Indië terugkwam, op kosten der Indische kas leven. Als regel, uitzonderingen daargelaten, dienen alleen de ouderen of invalieden te worden gesteund.

Suriname en Curacao. — De begrootingen voor Suriname geven niet veel stof tot debat. Intusschen is de Jonge herhaaldelijk voor de belangen van die landstreek opgekomen. Zoo 19 Dec. 1919. Hij klaagde over verwaarloozing dier belangen.

16

Sluiten