Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

243

KATHOLIEKE STAATSPARTIJ

scheidsgerechten enz. Wat die openbaarheid betreft zij er aan herinnerd, dat toen 15 Dec. 1920 het geschil met Sefyië in de kamer aan de orde kwam (zie onder Buitenlandsche politiek) en van sociaal-dem. zijde geprotesteerd werd tegen de 'brutale geheimhouding door min. v. Karnebeek, zelfs door bladen als de N. Rott,. Ct. afgekeurd, alle katholieken in de Kamenawegen en zich dus ook neerlegden bij de domperige Verklaring van mr. de Sav. Lohman, dat alles wat de minister deed goed was. Hetzelfde als in militaire zaken!

Inzake Justitie wil de • R. K. Staatspartij „handhaving der christelijke beginselen in de huwelijks-wetgeving". Wat dit beteekent is niet duidelijk, want volgens de r. k. kerkleer is alleen een kerkelijk gesloten huwelijk wettig voor de Kerk.

Inzake Defensie zegt het program:

1. Krachtige medewerking in den geest van de vredesnota van Z, H. den Paus met elk ernstig streven naar geleidelijke internationale ontwapening.

2. De organisatie van leger en vloot dient beperkt te blijven tot hetgeen noodzakelijk is voor de handhaving der neutraliteit en de verdediging der onafhankelijkheid.

3. Bevordering van maatregelen tot verheffing van het zedelijk leven bij land- en zeemacht.

4. Meerdere en aanhoudende zorg der Overheid voor de geestelijke en stoffelijke belangen van hen, die onder de wapenen zijn, ook in vredestijd.

Hoe weinig het onder 2 bedoelde beteekent, beseft een ieder. Wat is „noodzakelijk"? Met zulk een formule is het geen wonder, dat men in het kath. kamp ook zooveel verschil van meening vindt inzake het legervraagstak, daar de kath. sabelsleeper op grond van dit program alles wat de schatkist oplevert kan opeischen, terwijl de anti-militarist er geen houvast aan heeft* Men zie voorts over de medewerking in den geest der pauseL vredesnota onder Grondwetsherziening, Ontwapening, enz. De leger-geestelijke, majoor Everts, is overigens een der ergste militaristen, .1 .

Inzake Onderwijs wilde de Kath. Staatspartij eenige zaken, die reeds geregeld zijn, als gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, leerplicht tot het 7e leerjaar enz.

Op het gebied der Koloniën wil de partij „geleidelijke uitbreiding van zelfbestuur en autonomie in de Koloniën". Van meer belang voor de eenheid der R. K^lStaatspartij zijn de sociale paragrafen. Men leest onder par. VII, Onderwerpen van algemeen en maatschappelijk belang:

2, Wettelijke regeling van net kollektieve arbeidskontrakt; maatregelen tot voorkoming en beslechting van geschillen tusschen werkgevers en werknemers.

3. Erkenning van Overheidswege van de organisaties van belanghebbenden als adviseerende kolleges bij het voorbereiden

■ van sociale wetten en verordeningen.

Sluiten