Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KATHOLIEKE STAATSPARTIJ

246

de huidige omstandigheden de uitdrukking „publiekrechtelijke : bedrijfsorganisatie" aanleiding zou kunnen geven tot verwarring en tot het opwekken van verwachtingen, die niet te verwezenlijken zijn. De geformuleerde wensch komt naar de meening der A.R.K.W.V. aan alle billijke verlangens tegemoet en sluit zich logisdh aan bij het onlangs door de Tweede' Kamer aangenomen art, 191bis der Grondwet". (Overgen. uit Het Volk van 3 Jan. '22).

Wij onderstreepten sommige woorden, zij toonen de vrees voor medezeggenschap.

Soms komt er een andere toon in kath. bladen als Het^Ceai* trum, dat steeds eenigszins aan den dem. kant stond. Tijdens de metaalbewerkers-staking schreef in Nov. '21 dit blad, toen in België geweigerd werd, schepen af te werken van Nederl. patroons:

„Zoo gaat het goed. De internationale solidariteitsgedachte begint meer en meer veld te winnen. Hulde en dank aan onze Belgische makkers".

Wat dè Nieuwe Ct., van den Vrijheidsbond, deed schrijven»

„Is dit een uitvloeisel van de ontwikkeling der demokratische gedachte onder de roomsch-katliölieken, dan weet men tenminste, waar men aan toe is, en wordt het onderscheid tusschen roomsch-demokraat en sociaaldemokraat belangrijk geringer".

Doch hoe moet een dergelijke partij, waarin zulke te ongelijksoortige elementen op maatschappelijk gebied zijn samengevoegd, krachtig optreden in den strijd onzer dagen? De houding der Kamerleden doet zien, dat de arbeiders bijna steeds het gelag betalen. ' "

Samenwerking met de S. D. A. P.? — Tijdens de kabinetskiisis in Juli '21 heeft Schaper en later, in de Kamer en op het verkiezittgskongres, heeft Troelstra gezinspeeld op de vorming eener regeering met de katholieken. Schaper had de militaire kwestie op het oog en zeide in de Telegraaf en later in Het Volk, dat, als de katholieken het wilden, een regeering zou kunnen worden gevormd door sociaaldemokraten en katholle* ken, met dr. v. d. Laar (of de vrijz.-demokraten), die bewust naar ontwapening zou streven en alvast het kontingent op 13.000 zou laten. Sommige kath. bladen wezen dat terstond af. Schaper zelf had trouwens terstond gezegd, dat de tijd er nog niet rijp Voor was, daar zelfs de aartsbisschop nog pas voorloopig trouw aan de christ. koalitie had bevolen; in het volgende schrijven den laatsten Zaterdag in Mei 1921 bij de opening van het kath. partijköngres voorgelezen:

„Aan den Algemeenen Bond van R. K. Kiesvereenigingen in Nederland.

Het Doorluchtig Episcopaat, overtuigd dat het belang van kerk en staat daardoor het best zal worden gediend, verlangt, dat de tot nu toe in de politiek gevolgde samenwerking met de

Sluiten