Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KATHOLIEKE STAATSPARTIJ

248

den naar scherper afbakening en de S. D. A. P. naar verflauwing en verdoezeling der grenzen".

En ook, terwijl de bisschoppen alleen op de landspolitiek doelden, schrijft de „Maasbode":

„Ook in de gemeentelijke politiek ontstond hier en daar neiging, samenwerking met de S. D. A. P. te zoeken op een bepaald program, en met dit program als grondslag het kollege van B. en W. te formeeren. Naar onze meening, kan deze praktijk niet worden aanvaard, omdat dan toch op het beperkter gebied der gemeentelijke politiek zou worden gedaan, wat voor de landspolitiek ongeoorloofd wordt geacht. En als algemeene regel moet door de onzen, naar onze wijze van zien, worden aangenomen, dat de gemeenschap met de sociaaldemokratie overal worde bestreden en gekeerd".

Die bezorgdheid aan het slot beteekent voor dit konservatiefkath. blad heel watl

Een andere stem is die van jhr. mr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland, die 26 Mei 1921 een rede in Breda hield, voor de R. K. Werkl.vereen. St. Petrus, ten gunste van bedrijfsorganisatie en medezeggenschap. In den afdruk dezer redevoering vraagt de heer W. v. H. op bladz. 17, of de katholieken bij den „ombouw" van het maatschappelijk leven niet den steun zouden mogen aanvaarden van hen, die daarover grootendeels denken als zij? Gewezen wordt op samenwerking van het Duitsche Centrum met de sociaaldemokraten. De schrijver wijst er op, dat hij 9 Maart in de Eerste Kamer vasthield aan de „op principieele gronden steunende samenwerking der rechtsche groepen", maar dat hij geen bezwaar had tegen het voor konkrete voorstellen aanraking zoeken met andere partijen, en bedoeld is de S. D. A. P. Dit beteekent dus nog geen gemeenschappelijk regeeren, doch staat er niet zoo heel ver af.

Stokerij. — Als een klein staaltje van. stokerij tusschen sociaaldemokraten en katholieken vermelden wij een bericht in de kath. Volkskrant van Oktober '21, waarin werd medegedeeld, dat Schaper in den Rijswijkschen Raad uit katholiekenhaat de vereeniging „Herwonnen Levenskracht", ter bestrijding der tuberculose had tegengewerkt, ten voordeele van het „Groene Kruis". Wij stellen hier alleen vast, dat in het bestuur van het Gr. Kruis geen enk el e socialist zitting heeft, doch wel drie katholieken, waarvan één met adviseerende stem, en dat van de twee andere de één sekretaris is. In het konflikt met Herw. L. stonden die drie katholieken solidair met de andere bestuurders tegenover de kath. vereeniging. Ook van hen was Sch. de woordvoerder, toen hij de pretenties, dier vereeniging in den Raad bestreed.

Spot met het heilige. — Den socialist wordt ieder sarkastisch of spottend woord over de geloovigen (niet te verwarren met

Sluiten