Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

249

KERK EN STAAT

den godsdienst!) euvel geduid. Wij herinneren er aan, hoe de katholieken grapjes verkoopen over het geloof, die veel op profanatie gelijken. Zoo gaf de Christelijke Actie van 23 Mei 1914 het volgende gesprek:

Kleine Piet: „Ik ben zoo bang alleen in het donker."

Moe: „Maar Pietje, je weet toch wel, dat je nooit alleen bent. de engeltjes zijn altijd bij je....

Kleine Piet (des avonds op bed): „Moe ik kan niet slapen!"

Moeder komt en vraagt: „Wat is er schatje?"

Pietje: „De engeltjes jeuken me zoo".

En de Haarl. Ct, schreef in diezelfde maand:

Hilariteit verwekte de voorstelling, die spreker gaf van het oogenblik, dat deze kiezers, die hun stemplicht niet deden, aan de deur van de Hemel zullen komen. Spreker noemde het zelf een naïeve voorstelling, maar het was toch niet onaardig. Als ze aan de poort des Hemels zullen komen, waar Petrus ze moet ontvangen, zal 0. L, Heer tegen Petrus zeggen: Daar komen ze nou, ziet, daar heb je ze,... die nooit gestemd hebben. Toen Ik ze vroeg om een straatje ver te loopen om hun kiesplicht te vervullen voor het behoud van den godsdienst, voor goed onderwijs enz. om Mij hoog te houden, toen kwamen ze niet! Maar nu, nu er wat te halen is, nu de Hemel te bekomen is, nu zijn ze er als de kippen bij! Petrus, je weet er alles van.

KERK EN STAAT.

Dat de sociaaldemokratie als zoodanig niet tegen den godsdienst is, is nu genoegzaam bekend, zoodat hij, die dit nog volhoudt, tegen beter weten in onwaarheid spreekt. Dat de sociaaldemokraten voorstanders zijn van processie^vrijheid, is voldoende gebleken (zie onder P ro c e s s i e-v e r b od en Grond we t s h e r z ie n i n g). Dat wil echter niet zeggen, dat zij ook maar eenigszins als Partij en in de politiek willen koketteeren met de kerk of met klerikalisme. Zij willen scheiding van kerk en staat. Dit bleek toen zij zich in de Kamer principieel verzetten tegen een duurtetoeslag voor de predikanten.

Duurtetoeslag-predikanten. — Bij de behandeling van hoofdstuk Financiën (VUB), 11 Febr. 1919, waarbij gehandeld werd over zulk een duurtetoeslag, zei dan ook J. ter Laan, dat een groot aantal dezer leeraren van een veel te laag traktement ! moeien leven, doch dat wij, als wij er aan wilden denken om op de nu eenmaal bestaande traktementen iets te leggen, eerst moeten weten, wat de kerkelijke gemeenten er zelf voor over l hebben (bladz. 1332). En toen later, 24 Oktober 1919, minister ïde Vries verdedigde een oatwerp-duurtetoeslag voor predikanken, zei Schaper o.a., dat als die ƒ 100, waarover het ging, wer-

Sluiten