Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KIESWET

252

denkbeeld werd door regeering. en Kamer aanvaard. Voorts werd een oplossing gezocht om te voorkomen, dat kandidaten door het veroveren van enkele voorkeurstemmen naar boven schuiven op de lijst, zooals dit ook in 1918 is geschied. Daarom stelde Albarda voor, bij art. 103, dat dit opschuiven met voorbijgang van hooger geplaatste kandidaten alleen zal plaats hebben, als deze voorkeurstemmen de helft van den kiesdeeler bedragen. De hr. Drion had voorgesteld 1/5. Het voor-

stei-Albarda werd echter 9 isept. 21 met 42 tegen 30 stemmen aanvaard. Tegen stemden de katholieken Swane (zelf mei voorkeurstemmen, met veel besteding van geld gekozen), Engels, Nolens, Hermans, Arts, Poels, Kuiper en Wintermans; de anti-revolutionairen behalve ver Loren en v. d. Molen; Braat, de eenling; jan Beresteyn (idem als Swane); alle vrijh.bonders (waarvan Bijleveld en v. Rappard ook zelf gekozen-bij vaar-», keur) en v. d. Laar, benevens de christ.-hist. Snoeck Henkemans, Bakker en Weitkamp (bladz. 2954). Het gevolg is, dat nog meer dan vroeger de pol. partijen domineeren, terwijl ook reeds het gevolg zal zijn van de regeeringswijziging inzake de 75 percent, dat de groote partijen bevestigd worden en al te veel individualisme teruggedrongen. Een verkiezing op voorkeurstemmen is overigens op grond van het nieuwe artikel volstrekt niet uitgesloten. Het moet dan echter een ernstig aantal zijn. Het voorstel van Albarda was een sub-amendement op dat van Drion. Dit gewijzigd amendement werd nu aangenomen met 60 tegen 11 stemmen, die van de vrijh.bonders de Kanter, Dresselhuys,.vJJÏappard, de Muralt, de Groot, v. Beresteyn(!),

araat inaiuurujKsj en ae cnrist.-nist. weitkamp, bnoeck Henkemans en Bakker (bladz. 2955).

Bij de behandeling der Gemeentewet wilde dr. v. d. Laar de 75 pet. van den kiesdeeler weer terug brengen tot 50 pet. Anders zou in sommige gemeenten de vertegenwonrdÏT gil*g«van enkele partijen vervallen. De Kamer was het met Albarda eens, dat dit niet zoo erg is en verwierp 9 Sept. '21 het amendement met 39 tegen 27 stemmen. Vóór alle vrijh.bonders en vrijz.-demokraten, de anti-rev. op Colijn en Beumer na, v. d. Laar, A. P. Staalman, Braat, Kolthek, de katholiek Reijmer en de christ.-hist. Snoeck Henkemans, Weitkamp en Bakker (bladz. 2963).

Tevens beoogden de ontwerpen nog twee voorname wijzigingen, lo. zouden gekozen kandidaten, als zij later bedanken voor het lidmaatschap zelf, weer op de lijst kunnen worden geplaatst, en 2o. zouden, als een lijst voor den gemeenteraad is uitgeput, de kandidaten van andere partijlijsten -royereenkomstig art. 99, 2e lid der Kieswet, voor die uitgeputte lijst kunnen invallen. Deze wijzigingen werden aldus aanvaard,

Afwezige kiezers. — Reeds 1 Dec. 1916 nam de Kamer een motie-Schaper aan, die luidde:'

Sluiten