Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

253

AFWEZIGE KIEZERS — DE ANALFABEET

„De Kamer, van oordeel, dat nader bij de wet dient te worden geregeld de wijze, waarop kiezers, die op den dag der stemming niet in hun woonplaats aanwezig kunnen zijn, in staat worden gesteld aan de stemming deel te nemen", enz.

Deze uitspraak betrof vooral handelsreizigers» *isschers, «chippers, hooiers enz. De groote moeilijkheid is hierbij, er in te voorzien, zonder knoeierij, schending van het geheim en pressie op kiezers uit te lokken. De regeering iverklaarde, er niets op te weten. Bij de behandeling van dit ontwerp stelden -de anti-rev. mr. Rutgers voor, om een art. 7a in te voegen, luidende:

(1) Op verzoek van personen, welke in verband met nun fOOr roep herhaaldelijk buiten hunne woonplaats moeten afwezig zijn, wordt op de lijst bij hunnen naam aangeteekesAndajt: een ander kiezer door hen is gemachtigd om voor hen het kiesrecht uit te oefenen en kunnen bovendien één of twee andere kiezers als plaatsvervangende gemachtigden op de lijst worden vermeld enz. _

Dit stelsel was echter voor afhankehjke kiezers te gevaarlijk en werd dan ook 7 Sept. '21 door de Kamer verworpen met 64 tegèn 14 stemmen. Slechts de antirevolutionairen en de christ.-hist. Weitkamp en Snoeck H. stemden ervoor (bladz. 2913). Albarda verdedigde 8 Sept. een ander stelsel. Het kwam hierop neer:

„In de week aan de stemming voorafgaande, wordt op ten minste twee (en indien twee dan niet opeenvolgende) door burgemeester en wethouders te bepalen en bekend te maken dagen, van acht uur des voormiddags tot vijf Uur des namiddags aan kiezers, die aanneinelijk maken, dat zij op den stemmingsdag verhinderd zullen zijn aan de stemming deel te nemen, gelegenheid gegeven hun stem uit te brengen, overeenkomstig de bepalingen van de volgende leden van dit artikel"

Voorts werden waarborgen voorgesteld, ter voorkoming van misbruiken. Zoo werd gebruik eener oÉBciëele enveloppe verplicht gesteld, die op den stemmingsdag allereerst gesloten in de bus worden geworpen. Regeering en Kamer konden zich ook hiermede, uit vrees voor misbruik en verwarring, niet vereehigen. Het amendement werd 8 Sept. '21 verworpen met 48 tegen 26 stemmen. De sociaaldemokraten, kommunisten {met Kolthek), vrijz.-demokraten, v. d. Laar en de kath. de [ Wijkerslooth en Kooien stemden voor (bladz. 2934). Dus bleef deze kwestie vooreerst onopgelost!

De analfabeet. — Albarda wist nog gedaan te krijgen dat bem, die aannemelijk maakt dat hij niet lezen kan, door den Voorzitter van het stembureau kan worden toegestaan, dat fcéjj door een lid van dit bureau wordt geholpen. De Kamer nam 8 Sept. '21 dit amendement aan met 38 tegen 34 stemmen. Alle sociaaldemokraten voor, doch overigens een zeer

Sluiten