Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

259

KOALITIE-ARBEIDERS

motie-Oud, ten opzichte van de salarissen der onderw ij z e r s, moties die volkomen overeenkomen met hetgeen van den kant der rechtsche onderwijzers werd geëischt, maar die gevallen zijn door den tegenstand van de zoogenaamde arbeidersafgevaardigden aan de rechterzijde. Ik denk hier aan het stemmen van de rechterzijde, behalve de heeren van de Laar en Staalman, tegen de interpellatie-van den Tempel na de poststaking, op 19 November 1920, een groote teleurstelling.

Ik denk aan den tegenstand van die arbeidersafgevaardigden ter rechterzijde op 15 Februari 1921 tegen de interpellatie-van den Tempel in zake de werkloosheid. Leest men die interpellatie, dan zegt men: wat was dat alles bescheiden en toch, door den tegenstand van die zijde moest de ingediende motie vallen. Ik denk ook aan hun tegenstand tegen verschillende moties in zake de werkloosheid in de venen en elders, die wij hier kort geleden hebben behandeld

Ik herinner aan.... de overneming van aandeelen der maatschappij „Zeelan d", die in het bezit waren van de spoorwegmaatschappijen, waardoor die spoorwegmaatschappijen op gemakkelijke wijze zijn afgeraakt van aandeelen, waarvan zij niets te verwachten hadden, en waardoor de maatschappij „Zeeland" den ondergang nabij is gebracht. Ook daaraan hebben die elementen van rechts hun steun gegeven.

Hetzelfde is gebeurd met het subsidievoorschot aan de Z u i d-A f r i k a-1 ij n van 1 millioen gedurende vijf jaar.

Verder herinner ik er aan, hoe wij van hen niet den minsten steun hebben gehad bij de behandeling van het Djambi-ontwerp, terwijl hun eigen menschen, die achter de Regeeringstafel waren gezeten, indertijd gestemd hadden voor een motie, waarbij de Kamer zich uitsprak voor Staatsexploitatie. En zelfs toen wij op de zaak terugkwamen naar aanleiding van de ontstemming in Amerika en de interpellatie-Albarda hun de gelegenheid bood, van de dwaling huns weegs terug te komen, zijn zij getrouw aan den kant van den Minister van Koloniën blijven staan, Een dienen en bevorderen van kapitalistische b e 1 a n g e h, zooals men van arbeiderselementen, tot welke partij zij ook behooren, niet moest kunnen verwachten!

In dezelfde lijn ligt het optreden in menig geval van deze rechtsche groep bij de pas afgeloopen Grondwetsherziening. Niet alleen hebben zij zonder meer hun toestemming gegeven aan het vergrooten van den staat der Koningin bij haar openbaar optreden — zoo is de zaak zelf door de Koningin gemotiveerd —, en toegestemd in een bedrag van ƒéODsOOO. meer, maar zij hebben er zelfs toe medegewerkt, omr mijn motie, waarbij overlegging werd gevraagd van gegevens betreffende de inkomsten van het Kroondomein, een eisch, die reeds vele malen was ingewilligd onder vroegere Regeeringen, af te stemmen".

Sluiten