Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

269

KEGEERINGS-ONTYfERP PACHTKONTBAKT

wet, daar de huidige wet volgens hem strijdig was met den geest des fljds, en de belangen van den landbouw. Het was niet onze schuld, dat de motie verworpen werd, maar die van de burgerpartijen; in ieder geval werd naar aanleiding daarvan een motie-Kolkman aangenomen, die in de goede richting ging, al was ze te slap.

Wat het pachtstelsel betreft, diende de sociaaldem. fractie, met Helsdingen aan het hoofd, 28 Febr. 1912 een wetsvoorstel in om het Burgerl. Wetboek in dier voege te veranderen, dat (art. 1628), wanneer de huur voor verscheidene jaren is aangegaan en de oogst door onvermijdelijke toevallen is verloren gegaan, de boer een evenredige vermindering van pacht kan eischen, ten ware hij door den oogst der vorige jaren reeds mocht zijn Schadeloos gesteld. Is de huur voor één jaar aangegaan en 1/3 van den oogst verloren gegaan, dan zou de huur worden kwijtgescholden (art. 1630).

Het Voorloopig Verslag op dit voorstel was zóó ongunstig, dat van een Mem. v. Antwoord wel kon worden afgezien. Het waren de geestverwanten van Weitkamp, Braat en Deckers, die er den staf over braken. Maar de landbouwspecialiteit de hr. Teunissen zei in een redevoering in April 1912 te Hoorn, volgens de Hoornsche Ct. van 9 April '12: „Aan de sociaaldemokraten komt de eer toe, wat het pachtkoptrakt betreft, den eersten stap te hebben gedaan om een ernstige verbetering te brengen".

Regeerings-ontwerp pachtkontrakt. — 12 Jan. 1922 diende de regeering een ontwerp in in den geest van dat van Helsdingen c.s., doch met verplichting voor den pachter om zich tegen schade te verzekeren en met de beoaling, dat de verhuurder een bedrag boven de overeengekomen huur verkrijgt, .af* | hij tijdens de huur lasten krijgt, die een hoogere opbrengst veroorzaken. De kosten der verzekering worden allicht gekort op de pachtsom, doch het is de vraag, of het ontwerp thans nog helpt zonder de instelling van pacht-bureaux of -kommissifa, die de schadevergoeding van den pachter vaststellen. In ieder geval komt dit ontwerp veel te laat.

De boeren en de krisis. — Ter gelegenheid van de interpell&tie-Sannes inzake de werklooze veenarbeiders, op 12 April 1921, verweet de anti-rev. boer Weitkamp de sociaaldéniokra-

i ten een en ander over hun beweerde onverschilligheid jegens

Ihet lot der kleine boeren. Allerlei „geleerde" onzin flapt deze man er bij zulk een gelegenheid uit, ook b.v. over ons Sociali-

isatierapport. Zoo insinueerde hij (bladz. 2004) op dien datum: „In hoeverre die karige loonen (n.1. der veenarbeiders!) ko-

I men voor rekening dér S. D. A. P., die steeds in en buiten deze Kamer in de oorlogsjaren drukkende maatregelen hebben be-

, pleit ten opzichte der producten, is een vraagstuk". Voorts zeide hij, dat wij de boeren slecht hadden behandeld.

Sluiten