Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

871

DE BOEREN EN DE KRISIS — PLATTELANDSPARTIJ

tijsschen de S. S. en de stoomvaartmpijgn, De laatste, hijjag trust vereenigd, namen ook kooge prijzen. — Zegde min. König zijn medewerking tot verbetering toe, Schaper steunde volgenderwijs den interpellant (bladz. 2289).

„Ik stem geheel in met hetgeen de heer Weitkamp heeft gezegd en ik juich het toe, dat de Minister aan diens verlangens eenigszins tegemoet komt. Maar ik konstateer, dat onder het tegenwoordige systeem aan den eenen kant een maatschappij, die door den Staat wordt gesubsidieerd, tot nu toe na den oorlog geweigerd heeft een dagboot te laten varen voor den afvoer van landbouwproducten, en aan den anderen kant, als de inlichtingen van den heer Weitkamp juist zijn, met andere scheepvaartmaatschappijen een trust vormt om de vrachtprijzen flink hoog te houden, tot nadeel van den boerenstand. Dat is een symptoom van het kapitalisme, waarop ik even den vinger wilde leggen".

Natuuriiïk is er wel eens strijd van belangen tusschen den arbeider uit de stad en den landbouwer. Ten aanstelt van de prijzen is dit wel het geval, ook omtrent andere zaken. Deze strijd bestaat ook wel eens tusschen neringdoenden en arbeiders,.! ja zelfs tusschen arbeiders en arbeiders, zooals ten aanzien van de hooge loonen in de bouwvakken in enkele groote steden. Maar daarom kan de klassenstrijd wel door neringdoenden en alle groepen van arbeiders tesamen tegen het groot- en grondkapitaal worden gevoerd. Dit geldt ook voor de kleine boeren. Zóó is er verschil van belangen tusschen boeren en stedelingen inzake den

'Zomertijd. — Schaper heeft mede-onderteekend een wetsontwerp-Deckers c.s. om den zomertijd af te schaffen, omdat hij meent, dat wanneer een nuttige bedrijfsgroep als die van de landbouwers daar beduidenden last van hebben, de wetgever den natuurlijken tijd niet mag verwringen met de kunstmiddelen der wet. Andere sociaaldemokraten zijn van het nut van den boerenstand evenzeer overtuigd, doch zijn van oordeel, dat de ekonomische voordeden van besparing van licht den doorslag geven ten voordeele van den zomertijd. Men kan er verschillend over oordeelen, alle beduidende partijen verschillen daaromtrent onderling, maar dat belet niet, dat éénsgezind wordt opgetreden tegen het grondkapitaal, dat in tijden van opbloei de winsten door hooge pachten opstrijkt en in tijden van malaise het liefst den huurboer voor de ellende laat opdraaien. Het ontwerp omtrent den Zomertijd is intusschen slecht in de Kamer ontvangen.

Plattelandspartij. — De oprichting der plattelandspartij heeft den boeren geen hoop kunnen geven, dat door een zoodanig afzonderlijk optreden de belangen der boeren worden 1 gediendTWordt «iet ingewerkt op de bestaande poutieke par-

Sluiten