Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDBOUW EN LANDBOUWBES

274

bouw. De tuinders hadden in den oorlog goede jaren, maar sedert is alles veranderd; de valutanood treft ook hen en ook zij hebben recht op behartiging hunner welbegrepen belangen.

Jachtwet. — 22 Sept. 1920 dienden de minister van Landbouw, van Financiën en van Justitie een ontwerp in tot wijziging der Jachtwet. Het is een erbarmelijk stuk wetgeving, voorbereid door een Staatskommissie, waarin de jagersbelangen vóóraan stonden! Het jachtrecht (al is het niet het „heerlijke", dan het feitelijke jachtrecht) en de jachtakten blijven bestaan. Wil men de beteekenis van het ontwerp leeren kennen, dan diene daartoe de volgende greep uit de Memorie v. Toelichting; Er is „uitgegaan van de gedachte, dat, waar den eigenaar van den grond of den gebruiksgerechtigde krachtens zakelijk recht het jachtrecht toekomt, hij ook aansprakelijk is voor de schade, die het wild, dat op zijn grond tehuis behoort, aan de gewassen van den grondgebruiker toebrengt. Wie volgens de wet de lusten van het jachtrecht heeft, drage er ook de lasten van, aldus is de grondslag der regeling. Daarbij is het onverschillig, of de grondeigenaar of zakelijk gerechtigde de jacht zeffjuitoefent, dan wel haar tegen vergoeding of uit vrijgevigheid aan anderen heeft afgestaan.

Wil de grondgebruiker in zijne vordering tot schadevergoeding slagen, dan heeft hij aan te toonen, dat het wild, hetwelk de schade toebracht, op het terrein van den gedaagden grondeigenaar tehuis behoort. Getuigenverklaringen, vermoedens, deskundigenbericht en terreinopname zullen daartoe gemeenlijk het noodige bewijsmateriaal verschaffen".

Daar zal van die vergoeding wat terecht komen! De boer is niet vrij om op eigen of gehuurden grond te jagen of den jager te weren en het hangt af van de luimen van den eigenaar en den rompslomp van de juristerij of hij voor de aangerichte schade iets zal Krijgen. De huurboer procedeere eens tegen zijn landeigenaar als die tevens eigenaar is van het jachtrecht! Het is feitelijk een ontwerp tot instandhouding van den wildstand.

Het ontwerp is in de Kamer slecht ontvangen. „Dit wetsontwerp laat te weinig recht wedervaren aan de landbouwbelangen en de redelijke aanspraken van de grondgebruikers tegenover de wenschen der jachtliefhebbers", heet het vrij algemeen volgens het voorl verslag van het afd.-onderzoek. Het is zacht uitgedrukt. Dit is een ontwerp van een regeering, steunende mede op de katholieke boertjes van Brabant en Limburg, op de gereformeerde boertjes van Gelderland en Overijsel. Is dit niet voldoende om hun oogen te openen?

Wildschade. — Toen in de laatste maanden van den oorlog de vcedings-toestand in ons land bedenkelijk werd en Nederland meer en meer was aangewezen op de vruchten van zijn eigen bodem, toen heeft het departement van Landbouw een onder-

Sluiten