Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$79

LEGERBELEID EIND 1918

gezin, zoolang de kostwinner nog geen werk heeft gevonden, ook hierbij de dienstweigeraars inbegrepen;

3o. ten spoedigste een regeling aan de Volksvertegenwoordiging voor te leggen ten aanzien van de overige dienstweigeraars;

4o. den staat van beleg op te heffen, en gaat over tot de orde van den dag."

De min. v. oorlog, Alting von Geusau, meende echter 6 November, slechts een 22000 te kunnen missen en' als er nog wat vrijwilligers zouden bijkomen, door de komende werkloosheid (!) zou hij veel bizondere verloven verleenen. Deze toezeggingen werden weinig verhoogd van regeeringszijde. Pas toen de meest revolutie-dreigende dagen kwamen, werd tot demobilisatie van grooteren omvang besloten; medegedeeld in de later verschenen regeeringsproklamatie. Overigens was er een kommissie, met den oud-minister van oorlog de Jonge aan het hoofd, benoemd om de Harskamp-zaak te onderzoeken. De debatten liepen intusschen steeds meer naar de algemeene politiek in verband met de revolutionaire tijden. Daarover wordt gehandeld onder het hoofdje N o v e m b e r-b e w e g i n g. Hier vermelden wij nog alleen, dat de motie-Ter Laan 22 Nov. 1918 werd verworpen met 59 tegen 21 stemmen (bladz. 504). Alleen de sociaaldemokraten en de kommunisten stemden voor. Een motie-Kolthek, 8 Nov. ingediend, om de Kamer te doen uitspreken, „dat de muiterij in de Harskamp en in een aantal andere plaatsen het noodzakelijk gevolg zijn van het systeem, dat door de legerleiding werd toegepast, en de heilzame uitwerking heeft gehad, dat genoemd systeem in al zijn onvolkomenheid is blootgelegd", en „dat zonder de daden van de muitende soldaten goed te keuren, de muiters niet gestraft moeten woren", werd verworpen met 61 tegen 19 stemmen. Alleen de sociaaldemokraten stemden voor. Kolthek zelf was zonder kennisgeving weggebleven, en Wijnkoop en Kruyt waren tegen! Zoodat de sociaaldemokraten zelfs aan de motie van een der toen nog vereenigde „revolutionairen" een dragelijk getal stemmen moesten geven (bladz, 503/4).

De motie-Kruyt ter volledige demobilisatie, 13 Nov. aangevuld met eenige woorden over waarborg van levensonderhoud der gedemobiliseerden en hun gezinnen (bladz. 370), werd verworpen met 78 tegen 2 stemmen, die van Wijnkoop en Kruyt (bladz. 504). Troelstra eischte overleg met de StatenGeneraal bijaldien eenige gewichtige stappen ten aanzien van de buitenlandsche politiek zouden worden gedaan, desnoods in besloten zitting. Ten aanzien van de soldatenbehandeling werd overleg met de vakvereenigingen der militairen gevraagd. Zouden later de moties verworpen worden, de aanval der sociaaldemokraten was niet tevergeefsch. De Opperbevelhe bb e r, gen. Snijders, zou ondervinden, dat aan militaire overmoed door sociaaldem. invloed een einde kan komen- Troelstra

Sluiten