Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

283

ALTING; VON GEUSAU AF

Deze motie werd eveneens 17 Dec. '19 verworpen, en wel met 45 tegen 37 stemmen, met rechts tegen links (bladz. 1003). BÜjkbaar was hier de vrees, om den minister en wellicht het kabinet te veroordeelen en weg te zenden, de drijfveer van vele kerkelijken. Minister von Geusau had 17 December de moties onaannemelijk verklaard en dus met weggaan gedreigd,

Mr, Bomans en het militarisme, — Mr. Bomans zat nu in het nauw., Hij, wilde bezuiniging, had zich vóór de motie-Dresselhuys verklaard, doch zeide na die ministerieele verklaring:... ik kan het niet over mij verkrijgen, te voldoen aan jp&neiging om te stemmen voor de motie. Immers, ik kan mij niet losmaken van mijn politieke verantwoordelijkheid jegens het Kabinet en ik kan op het oogenblik niet incidenteel een Kabinetscrisis in het leven roepen. Ik wil u echter wel zeggen, dat wanneer ik indirect ook dezen Minister steun, door te stemmen tegen de motie, die een groote stap is naar bezuiniging, ik dat doe met groot leedwezen, en ik verklaar, dat ik om de andere negen dezen Minister handhaaf".

Hij had anders er op gewezen, dat vele groote katholieken voor bezuiniging op militaire uitgaven waren of zijn. Schaper gaf dit aanleiding, op 17 December iets te zeggen tot den heer Bomans, wat uit het volgende uittreksel uit de officieele Handelingen blijkt:

„Als er ooit kan worden gezegd: de heer Bomans in zijn hemd, dan is het zeker nu.

Nu vraag ik: Heeft de heer Bomans gisteren gesproken in den geest van den Paus, von Ketteler, de bisschoppen, Cathrein en dergelijken, ja of neen? De heer Bomans knikt ja. •

Welnu, heeft hij heden niet gezegd, dat hij liefde voelt voor het denkbeeld van den heer Dresselhuys en er veel voor voelde te stemmen voor diens motie?

De heer Bomans knikt weer ja.

Heeft daarna dan de heer Bomans niet gezegd, dat hij ondanks dat alles zou stemmen tegen die motie, om den Minister Alting von Geusau en de andere 9 Ministers te sparen? , De heer Bomans: Ik refereer mij aan de Handelingen. ' De heer Schaper: Ik ook. De conclusie uit dit alles is : onverbiddelijk, dat de heer Bomans de meening van den Paus, van Cathrein, van von Ketteler, van de andere kerkvaders opoffert aan het welzijn der 9 Ministers? Immers ja!

Doch nu anders gezegd: ik constateer, dat hij het volksbelang op de meest grove wijze opoffert aan het behoud van de Regeering", (Bladz. 1002).

Alting von Geusau ai, — Intusschen deden mr. Marchant j (voorz. der Comm. v. Rapporteurs) en anderen bij vele artikelen voorstellen van bezuiniging, die veelal werden aangenomen.

Sluiten