Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

287

NIEUWE DIENSTPLICHTWET

Marine heeft maar'50 millioen noodig en het Departement**** Oorlog staat dit jaar op 74 millioen. De rente van het milliard, dat Oorlog extra heeft opgemaakt in de oorlogsjaren, is zeker wel 50 millioen". Het gevaar bestond, dat de diensttijd weer zou worden uitgebreid enz. (bladz. 2761 e.v.). ■ Ds. v. d. Voort v. Zijp, de woordvoerder der militaristiSCfce fractie, besloot 9 Juni zijn rede met de voor den minister bedenkelijke woorden:

p3pk*zal met belangstelling hooren wat voor bezwaar de minister tegen de samenvoeging van kern- en reservetroepen aanvoert; hoe de minister zal wegnemen de zeer ernstige bedenking, die ook bij mij bestaat tegen het vormen van een veldleger, dat voorbestemd is het niet in het veld uit té houden en [dat Zich' zal moeten terugtrekken op stellingen en liniën die niet in staat van verdediging zijn gebracht".

Een motie-Ter Laan, om de behandeling van het ontwerp te schorsen om eerst de kosten te leeren kennen, en intusschen de 10.000 man, (boven de 13.000) van de lichting '21 door een noodwet thuis té laten, werd 14 Juni 1921 verworpen met 53 tegen 29 stemmen. Voor alleen de sociaaldemokraten, de vrijz.-demokraten eii de kommunisten, benevens v. d. Laar (bladz. 2829). Bif art. 27, over het kontingent, kwam de beslissing. De heer Wijk, die zich thans geheel als militarist van de ergste soort ontpopte, stelde voor om de 23.000 man te vervangen door 28.000 en de 8000 man reservetroepen tot 9000 op te voeren, voor plaatselijke oefening. Dus een heel ander en : Zwaarder stels*k,'De anti-rev. Monté ver Loren en anderen stelden voor om de reservetroepen te doen vervallen en dus den diensttijd voor die 8000 man te verlengen. De heer Drion verdedigde het ontwerp voor de vrijheidsbonders,

15 Juni werd het ultra-taflitaristische amend.-Wijk verworpen met 83 tegen 1 stem..... van den oud-ohderofficier Wijk, van den Bond voor „Demokratische Weermacht"! Het amend.-de Monté ver Loren viel met 67 tegen 18 stemmen. Alleen de anti-revolutionairen (ook Smeenk!), benevens de '■- christ.-historischen stemden er voor.

Toen werd op verzoek van K. ter Laan art. 27 in stemming gebracht." (Zie over de verklaring van Troelstra namens de [fractie onder Ontwapening). Het werd verworpen 1 met 46 tegen 39 stemmen. Voor stemden de vrijheidsbonders^en de katholieken. Tegen alle anderen, van alle overige partijen (bladz. 2861). Minister Pop, die telkens gedreigd had, dat de „regeering" dé amendementen onaannemelijk achtte en het stelpte! dér wet wilde, zei thans, dat „de regeering verzocht" de schorsing van de beraadslaging.

Kort daarop —16 Juni 1921 — vroeg minister Ruys als „tijdelijk voorzitter van den ministerraad" aan de Kamer om de behandeling van aangelegenheden, die de aanwezigheid van een der ministers- Vorderde, na te laten. Het Kabinet had ontslag

Sluiten