Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEGER EN "VLOOT

292

sterkte, ia vergelijking alweer met die van het stelsel-Colijn:

„Het thans voorgedragen stelsel zal in de 15 eerste jaren leveren ongeveer 243.000 man en in de 5 latere jaren als algemeene reserve omstreeks 74.000 man, totaal 317.000 ctaao, waarvan 74.000 man ongeorganiseerd.

Daar blijkt dus tót: volgens het stelsel-Colijn 381.000 man, waarvan 170.000 man ongeorganiseerd, volgens het stelsel van thans 317.000 man, waarvan 74.000 man ongeorgardséètd, d.w.z. thans dus een kleinere sterkte, maar meer georganiseerd".

Maar hier was het de kwestie, dat wij reeds op een basis van 13.000 man kontingent stonden! Vergelijkingen met andere landen bewijzen evenmin iets. Aan de wenschen der liberalen wilde de minister ook niét voldoen. Wat de motie-ter Laan betreft, deze was onaannemelijk. Uitstel zou mogelijke bezuinigingen tegenhouden (je moet maar durven!) en wat de vrijh.bonders wilden kon ook niet. De minister besloot:

„Medewerking'Van de regeering in zake vermindering van de lichting van 22.000 tot 13.000 man kan niet worden toegezegd. Die vermindering zoü door de regeering niet kunnen worden aanvaard. Het kabinet kan dus niet de verantwoordelijkheid voor aanneming van de motie van den heer ter Laan aanvaarden".

14 Dec. '21 werd eerst de motie-Ter Laan verworpen* met 65 tegen 33 stemmen. Voor stemden de sociaaldemokraten, kommunisten met de s.-p.-er, de vrijz.-demokraten, Braat, v. d. Laar, A. P. Staalman en van de katholieken van Groenendael. Tegen alle anderen, dus ook de vrijh.bonders, benevens Wijk (bladz. 1076). Daarna werd art. 27, de kern van het ontwerpt vroeger verworpen, aangenomen met 50 tegen 48 stemmen; rechts tegen links, behalve dat de' kath. v. Groenendael, dr. v. d. Laar en A. P. ■ Staalman mede tegenstemden. Daartegenover stemde van links de man van de „Dem. Weermacht" voor (bladz. 1076)!

Onmiddellijk Stelde de voorzitter de tweede lezing en de eindstemming voor, daar nu bijna alle leden aanwezig waren! Maar K. ter Laan, die zich sterk tegen deze doordrijverij verlette^ Wees er op, dat toevallig twee tegenstanders ontbraken* n.1. Albarda, die ziek was, en Ossendorp, die wegens bondszaken afwezig was. Het stond dus eigenlijk 50—50 en we hadden recht op een loyale toepassing van het reglement van orde, volgens hetwelk een 2e lezing en een eindstemming later moeten worden gehouden. Het voorstel van den voorzitter werd echter aangenomen met dezelfde stemmenverhouding als < zooeven. Na eenig geschermutsel werd daarna het ontwerp in eindstemming aangenomen met 50 tegen 48 stemmen, dezelfde stemmenverhouding als bij de stemming over art. 27 (bladz. 1082). waren alle leden aanwezig geweest, dan zouden de stemmen hebben gestaakt en zou dus het ontwerp ten slotte zijn verwolrpen. Het is dus allesbehalve een „nationale

Sluiten