Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEGER EN 'VLOOT

294

De mentaliteit, waaruit dit wetsontwerp is gegroeid, is geen andere dan die vóór den oorlog heerschte; van den nieuwen geest, den beslisten wil om te breken met den ban van het militarisme, bespeurt men heel weinig.

14 December was, naar onze innige overtuiging, een ongeluksdag voor het Nederlandsche volk, voor de regeering en voor dc rechterzijde, hoe eensgezind zij zich dan ook bij stemming toonde". Aldus de Voorhoede.

Maar de kath. arbeidersafgevaardigden stemden vóór!

Verschillende .zaken. — Op verschillend legergebied werkte de soc.-dem kamerfractie overigens nog om het militarisme voor de bevolking te verzachten en de kosten te verlagen; dit laatste echter niet wanneer het ging over de verzorging der manschappen in kazernes en ziekenhuizen. Ten aanzien van den geneeskundigen dienst werd voortdurend gewezen op de heerschende misstanden. Zoo hield K. ter Laan daarover 5 Maart 1919 een uitvoerige rede, verschillende staaltjes van slechte behandeling mededeelende.

Minister von Geusau antwoordde, dat hij de rapporten bestudeerde en bezig was, maatregelen voor te bereiden. Ter L. was achter niet bevredigd, doch besloot zijn tweede rede met ook weer aan te dringen op reinheid in de kazerne, om ziekten te voorkomen. Voorts zeide hij (bladz. 1726):

„Wat betreft de opmerking., van den minister over dit noodige geld, laat hij maar'. komen met aanvragen voor dat doel, en hij zal zien dat het geld hem door geen enkele partij in de Kamer wordt geweigerd?', i-

Aangaande den militairen vliegdienst zei K. ter Laan dienzelfden dag, dat wij voor vredesdoeleinden gaarne proeven laten nemen met vliegmachines, doch niet voor militaire diensten, waarbij wij het ook nimmer houden kunnen tegen machtige naburen.

Bij een poging van mr. Oud op 18 Dec. '19, om de Kamer door een motie te laten uitspreken, dat door de militie-plichtigen, die 1915—1919 gediend hadden, geen herh.-oefeningen meer zouden worden gehouden, stemden de sociaaldemokraten allen voor. Deze mannen hadden waarlijk genoeg de oefeningen herhaald! Min. v. Geusau wilde zich echter „niet binden" en de motie Werd verworpen met 44 tegen 36 stemmen. De stemming geschiedde rechts tegen links, behalve dat A. P. Staalman mede voorstemde (bladz. 1050). Met het oog op de vrijstelling van her h.-o efeningen had , achter Zadelhoff, een motie voorgesteld, om voor de lichtingen 1915—'19 alsnog de loting in te voeren, zoodat een aantal alsnog vrij kwamen van ieder en dienstplicht. Dit voorstel werd eveneens verworpen, met 53 tegen 29 stemmen. Voor alleen de sociaaldemokraten, vrijz.-demokraten, kommunisten, de beide Staalmans enter Hall (bladz. 1050). Aangaande de mil. ver-

Sluiten