Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEGER EN VLOOT

298

„De Kamer, van oordeel, dat de vóór 1 Augustus 1918 met onbepaald klein verlof of in verband met ontslag huiswaarts gezonden militairen aanspraak kunnen doen gelden op steun van de regeering, indien en voor zoover daaraan behoefte bestaat.

dat een bedrag van ƒ 6 voor elke maand, die zij sedert 1 Augustus 1914 gediénd hebben tot een maximum van ƒ 120 alleszins redelijk is,

noodigt den minister van-oorlog uit zoo spoedig mogelijk voor deze oud-gedemobiliseerden naar dezen grondslag een steunregeling in het leven te roepen, en gaat overi set de orde van den dag."

De andere partijen. stonden er echter koel tegenover en de regeering deed slechts vage beloften. 28 Febr. '18 werd deze motie verworpen met 45 tegen 32 stemmen. Met de sociaaldemokraten stemden nog voor de kommunisten en de liberalen Otto, ter Hall, de Muralt, Lely, Rink en Fock, benevens dr. v. d. Laar en A. P. Staalman. Alle anderen, met inbegrip der vrijz.demokraten, Stemden tegen (bladz. 1675).

De motie-ter Laan kreeg slechts 22 van de 76 stemmen, die van de sociaaldemokraten en dr. v. d. Laar. Ook W ij n k o o p, de eenige aanwezige kommunist, stemde tegen, met de bourgeoisie! Hij motiveerde dit 28 Febr. met de verklaring, dat hij maar niet zoo kon instemmen met de stelling, dat de wenschen der dienstplichtigen redelijk en uitvoerbaar zijn! Welk «en voorzichtigheid en „degelijkheid" bij het beslissen over de wenschen van de arbeidersorganisaties) De heer Duymaer v. Twist beriep zich er op, dat ter Laan en Sannes in de kommissie niet op meer dan het voorstel dier kommissie hadden aangedrongen. Doch het spreekt vanzelf, dat dit geen reden was om een bij nader inzicht en vrij van andere invloeden voorgestelde regeling te verwerpen (bladz. 1675). Deze kommissie uit de Kamer had overigens inzake de gedemobiliseerden voorgesteld: i

lo. om diegenen der oud-gedemobiliseerden te steunen, die daaraan ten gevolge van mobilisatie behoefte hebben, en om tot ^ dit doel vanwege het Departement van Oorlog aan het Koninklijk Nationaal Steuncomité een krediet te openen;

2o. om ten spoedigste bekend te maken, op welke wijze belanghebbenden in beroep kunnen komen van de beslissingen, genomen door burgemeesters, plaatselijke steuncomité's en afdeelingen van de Vereeniging tot Steun van Miliciens;!»

3o. om in punt 5 de beperkende bepaling van 1 Augustus 1918 weg te nemen en om ten aanzien van enkele gezinnen, die niet voldoende geholpen blijken, de ondersteuning nog eenigen tijd te verlengen;

4o. om ook degenen, bedoeld in punt 12, voor den vollen steun in aanmerking te doen komen, indien en voor zooverre i zij daaraan behoefte hebben."

Punt 1 werd aangenomen met 49 tegen 18 stemmen. De tegenstemmers waren alleen kerkelijken, b.v. nog de heeren v.

Sluiten