Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEGER EX VLOOT

300

„De Kamer, van oordeel, dat in overeenstemming met de door haar op 29 Juni 1920 aangenomen motie, eene voortdurende voldoende ondersteuning bekoort te worden verleend aan de tijdens of ten gevolge van de mobilisatie afgekeurde militairen, dan wel bij overlijden aan hun weduwen en weezen, voor zoo¬

ver dit noodig zal blijken;

verzoekt den minister van oorlog en marine a. i,, alsnog de

uaanue sireKKenae maatregelen te treilen en voorts m te stellen eene deskundige kommissie van beroep, tot onderzoek van in te dienen bezwaren tegen genomen beslissingen en tot het uitbrengen van nader advies in zake aan betrokkenen te ver4 leenen ondersteuning", enz. \ kaev-

Ter Laan geeselde den „christelijken" minister over diens houding. Niemand verdedigde eigenlijk den minister en dese draaide tenslotte wat bij door te verklaren, dat hij door een kommissie, met erkenning van het burgerlijk element, «en nieuw onderzoek zou doen instellen en ook in latere jaren misschien nog uitkeeringen te zullen doen. Na de indiening en weer intreldting. van een motie door mr. Schokking (bladz. 125 en 132), stelde Ter Laan nog deze motie voor:

„De Kamer, van oordeel, dat ook niet-afgekeurde militairen en ook andere nabestaanden dan weduwen en weezen in aanmerking kunnen komen voor den steun, bedoeld in art. 182bis (ier .Oorlogsbegrooting voor 1921,

en dat dit insgelijks geldt voor reeds gepensionneerden,

in beide gevallen voor zoover daartoe aanleiding bestaat in de financieele omstandigheden van henzelf en bun gezin," enz.

De motie-Staalman, door den minister overbodig verklaard maar nog zeer noodig, werd verworpen met 41 tegen 40 stemmen, met rechts tegen links, behalve dat A. P. Staalman, de kath. Bulte n en Haazevoet en dr, v. d. Laar vóór stemden.! De motie-ter Laan werd verworpen met 58: tegen 23 stemmen, alleen de sociaaldemokraten, kommunisten, de christ.demokraat Staalman en de christ.-sociaal v. d. Laar vóór (bladz. 133). Onder die gepensiooeerden, waarvan de motieter Laan sprak, waren menschen met ƒ 100 pee jaar pensioen, zoodat zij ook geholpen moesten worden; terwijl onder de niet .formeel afgekeurden ook waren, die geen werk meer kunnen verrichten en doodarm zijn.

Te dier'sake is nu inmiddels een kommissie tot advies aan den minister benoemd, die bestaat uit de heeren dr. Scheurer, van Zadelhoff en een officier van gezondheid.

Vloot-politiek. — Ongerekend de noodzakelijkheid van pwBtie-v/aartuigen, b.v. om op zee onze visschers te beschermen tegen kapers van elders, van loodswezen e.d. is voor de verdedig ing van Nederland een vloot wel het meest nuttelooze van wat er bestaat. Toch worden steeds weer dure oorlogschepen ■ gebouwd, die na eenige jaren bij het oudroest wórden gedaan

Sluiten