Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEGER EN VLOOT

308

Laan, v. Zadelhoff, Rugge, Sannes, Troelstra, Schaper, Hugenholtz, de Jonge en Brautigam dan ook 14 Juni voor, na art. 15 inzake de vrijatellingen eeri nieuw artikel in te voegen, luidende (bladz. 2836):

„Art. 15a. Vrijstelling van dienstplicht kon worden verleend wegens gemoedsbezwaren, volgens regelen bij Algemeenen Maatregel van Bestuur te stellen".

., Alleen als het zoo in deze wet wordt opgenomen, sprak ter 1 1 aan, wordt dadelijk aan mijn verlangens voldaan.

De heer Drion, vrijheidsbonder, stelde toen een motie voor, om de vrijstelling wegens gemoedsbezwaren te regelen bij de wet. Men gevoelt, dat deze motie de zaak op de lange baan schoof: De wet was er nu en het amendement-Ter Laan I kon er in opgenomen worden. Ter Laan zei dan ook 14 Juni:

„Een motie dient men in over een zaak, welke nog niet voor*- i bereid is. Maar deze zaak is geheel- voorbereid: mondeling in de afdeelingen, schriftelijk in het- Voorloopig; Verslag-: 'en in de j Memorie van Antwoord en ten slotte hier in het debat. Men kan dus-niet-meer met een motie komen, tenzij als middel, om Van de zaak af te komen. En daarom zou ik den heer Drion den raad' willen- gevën het voorbeeld te volgen van' den heer van de Laar en zijn motie in te trekken. Door aanneming van mijn amendement heeft de heer Drion de gelegenheid te doen, wat hij zich voorstelde door de motie te bereiken. Be zaak wordt dan in de wet zelf opgenomen; er komen geen lichtingen meer, vóórdat deze wet werkt en dus kan er tijdig een algemeene maatregel van' bestour worden genomen; ■ waarin het vraagstuk van dé dienstweigeraars wordt geregeld".

Het was echter tevergeefsch' De motie-ter Laan werd verworpen met 61 teg eer -213" Stemmen, die van de sociaaldemokraten, kommunisten, den anti-rev. Smeenk, v. d. Laar, A. P. Staalman en den Vrijheidsbonder Lely! (bladz. 2838). De vrijaf demokraten stemden met anderen tegen. De motie-Drion werd zonder Hoofdei: stemming? aangenomen, maar het ontwerp was in Jan; '22 nog niet ingekomen en H. Gr. is- intusschen veroordeeld. Dat de toenmaals aanhangige Dienstplichtwet niet. spoedig in werking zóu treden, wisten de heeren tegenstemmers toen niet.

Bij de behandeling der grondwetsherziening) mocht het de soc-dem. fractie gelukken, in het defensie-hoofdstuk te doen opnemen een bepaling (art. 181), volgens welke niet geweten*» bezwaren'zal worden rekening'gehouden.

Wat overigens de individueele dienstweigering als wapen tegen- het' Militarisme betreft, daaraan kan'moeilijk veel waarde worden gehecht. Het blijft bij enkelen en volgens de eerlijke dienstweigeraars' aélf zijn er onder dezen steeds een aantal, die1 louter dienst-Weigeren uit onverschilligheid, branie of roenlaaeufc- Het gaat ook nletfaan, als regel te aanvaarden, dat ieder voor zich uitmaakt, in hoeverre hij zioh> onderwerpt aan de

Sluiten