Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEGER EN VüOOT

310

Dit nu was nog treuriger, zooveel „materiaal" had men intusschen niet noodig. De zaak is publiek behandeld, de heer v. Rav. had de zaak best kunnen bespreken. Of hij zich sterk gevoelt in deze zaak valt te betwijfelen, als men leest, hoe in Rusland deze dingen getrakteerd worden. Op het Internat. AntiMikt, kongres te den Haag 26—28 Maart (Paschen) 1921 gehouden, zeide kommunist Brommert, dat voor de revolutie in het uiterste geval de ergste strijdmiddelen niet te erg zijn en dat in geval van nood óók tegenover antimilitaristen die het gewapend geweld verafschuwen, moet worden opgetreden. Deze mededeeling werd door een deel van 't kongres met applaus, door een ander deel echter met schel gefluit ontvangen.

Overigens klopte dit standpunt des heeren Brommert volkomen met de mededeelingen uit een ten kongresse voorgelezen rapport van een vertegenwoordiger van den Vereenigden Raad van Religieuze Gemeenschappen te Moskou, waaruit bleek, dat de Sovjet-regeering principieele dienstweigeraars gestraft heeft met gevangenis of dwangarbeid, terwijl er zelfs ook doodgeschoten werden. Later werden mildere bepalingen toegepast en konden gewetensbezwaarden nuttig werk verrichten. Maar die voorschriften zijn slechts in een deel van het land doorgevoerd en ondertusschen worden nog dienstweigeraars gefusilleerd." (Zie Het Volk van 30 Maart 1921.)

Brommert draaide later om de zaak heen, maar ds. P. Eldering schreef in de „Tribune" van begin September '21 (Zie Het V. van 5 Sept) als kongres-deelnemer nader over die kwestie.

Hij schrijft: „Mijn eerste vraag was deze:

Hoe denkt gij, Roode Anti-militaristen, het kapitalistisch militarisme te overwinnen? Zóó dat gij tegenover één machinegeweer twee, tegenover tien vliegtuigen twintig, tegenover vergiftige gassen nog vergiftiger gassen gebruikt?

Op die vraag heeft Brommert duidelijk en onomwonden geantwoord: Ja, dat zullen wij doen. Wij zullen de wapenen der kapitalistische legers in kwaliteit en kwantiteit overtreffen.

Deze vraag en dit antwoord heeft Brommert in zijn artikel verzwegen."

2 November heeft van Zadelhoff aan de Kamer verlof om eenige vragen te mogen richten tot de ministers van justitie én van oorlog, ten eerste over de behandeling van de dienstweigeraars en in het bijzonder van den dienstweigeraar Herman Groenendaal, en ten tweede over de maatregelen, die de regeering voor de toekomst voor de dienstweigeraars wil treffen.

Dit verlof is 3 November '21 verleend. Inmiddels was Herman Groenendaal 10 November veroordeeld tot 9 maanden gev.straf, met aftrek van de preventieve hechtenis, en 13 Nov. j

weer eigennanaig Degmnen te eten.

Sluiten