Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

313

LEVENSMIDDELEN-POLITIEK

eerste plaats een algemeen verbod van uitvoer uit te vaardigen.

Wegens ongesteldheid van Schaper gaf Sannes 24 Okt. '18 nog eens een uitvoerige, uiteenzetting van de misstanden en den nood. Sannes hekelde tevens den onzin van de kommunisten om een algemeen uitvoerverbod uit te schrijven. Wij moesten sommige zaken ruilen en er dus noodige dingen voor ontvangen, zeide hij. Onze groenten zouden hier bij een uitvoerverbod in massa verrotten.

24 Oktober '18 werden de moties.... verworpen. De regeering zou het wel goed doen! De motie-Kruyt (o.a. alg. uitvoerverbod) kreeg 2 van de 82 stemmen. De groote motie-Schaper werd verworpen met 55 tegen 28 stemmen. Onder de tegenstemmers vond men alle rechtsche leden, op v. d. Laar en A. P. Staalman na; Wijk en de kommunisten (met den s.-p.-er), die het dus allen roerend eens waren in deze afstemming! Vóór waren alle anderen links. — De kleine motieSchaper (mil. voorraden) werd verworpen met 63 tegen 19 stemmen. Voor waren nu alleen de socaaldemokraten en kommunsten (bladz. 201). Een mote-v. d. Laar (over de suiker) werd verworpen met 58 tegen 25 stemmen. Alleen vóór de sociaaldemokraten, kommunisten en v. d. Laar. Waren dus de moties verworpen, de regeering had echter 23 Oktober verklaard, dat de gestelde eischen zooveel mogelijk zouden worden ingewilligd. Dit was ook inderdaad het geval, al was daarom de verwerping der moties volstrekt niet te verdedigen. Kamer en regeering kwamen in de sfeer der Novemberbeweging, waarover een afzonderlijk hoofdstuk handelt.

8 Juli 1919 was er weer een debat over de levensmiddelen, naar aanleiding van een aanvraag om geld. Voor de eerste 4 maanden werd gevraagd 100 millioen, voor de laatste 8 maanden 42 millioen. Sannes hield uitvoerige beschouwingen en stelde de volgende motie voor:

„De Kamer, van oordeel, dat de prijzen van het brood behooren te worden teruggebracht tot op die, welke golden vóór de laatste verhoogingen, en dat de prijzen der aardappelen dit jaar niet hooger behooren te zijn dan zij in overeenkomstige perioden van 1918 zijn geweest", enz.

Ook de anti-rev. Smeenk klaagde over hooge prijzen; de kath. v. Rijzewijk had instemming met het beleid van den minister betuigd om spoedig alles vrij te laten, doch klaagde ook over de duurte. V. d. Tempel leverde 10 Juli «Hvoerige kritiek op het regeeringsbeleid. De christ-hist. heer Snoek Henkemans nam het érg voor de boeren — en dat waren de groote, in den Haarl. Meer! — op. Htt sprak tegen Sannes:

„ ... .Indien men iets wil bereiken, moet men met de verschillende organisaties van den landbouw in overleg treden. Nooit is gebleken dat, indien men dat overleg zocht, de landbouworganisaties niet bereid waren de regeering te steunen.

Sluiten