Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVENSMIDDELEN-POLITIEK

314

De heer Sannes: U vecht tegen windmolens; het overleg met de organisaties der landbouwers heb ook ik hier herhaaldelijk bepleit.

De heer Snoeck Henkemans: Neen, ik vecht tegen de theorieën die door u worden verkondigd. Wanneer die in praktijk worden gebracht, zou het volk er ongelukkig aan toe zijn.

De heer Sannes: Dat moet u bewijzen".

Ziehier een greep uit het stenografisch verslag.

De motie-Sannes werd 11 Juli 1919 verworpen met 48 tegen 29 stemmen. Alle rechtsche leden, behalve A. P. Staalman, dr. v. d. Laar en de christ.-hist. Bakker stemden tegen, dus ook alle arb.-afgevaardigden; voorts alle vrijh.bonders. Voor de sociaaldemokraten, kommunisten, vrijz.-demokraten en de bovengenoemde kerkelijken (bladz. 3010). Het ontwerp werd zonder hoofdei, stemming aangenomen.

Melkvoorziening. — De melk-voorziening was in den mobilisatietijd van het grootste gewicht, vooral voor kinderen, zieken en zwakken. Soms kwam deze distributie-tak zeer in het gedrang. Sannes interpelleerde hierover speciaal den 23sten Jan. 1919, ter gelegenheid van de begrooting voor Landbouw enz, In verband hiermede behandelde hij ook de boter- en vetvoorziening. Hierbij stelde hij de houding der boeren in den Haarlemmermeer aan de kaak, die de melkvoorziening der hoofdstad saboteerden. Hij vroeg, of het rantsoen melk kon worden verhoogd; welke motieven de regeering had om de melkcentralisatie te Amsterdam te laten vervallen; of de minister de inbeslagnemingen uit den omtrek van Amsterdam onwettig achtte, en of de minister de centralisatie te A'dam noodzakelijk achtte. De minister kon geen garantie geven voor de volle rantsoenen en gaf ook overigens geen bevredigende antwoorden, zoodat Sannes een motie voorstelde om het beleid der regeering in het melkkonflikt af te keuren. Deze motie werd 31 Jan. 1919 (bladz. 1201) verworpen met 55 tegen 21 stemmen. Alleen de sociaaldemokraten en kommunisten stemden voor.

De „revolutionairen" en de levensmiddelen. — Bij gelegenheid dezer interpellatie wendde Schaper zich ook tegen de syndikalisten en kommunisten, die in Amsterdam de voedselbereiding in de Centrale keuken hadden gesaboteerd, door zelfs spijkers in de potten te werpen en dergelijke schurkenstreken meer, alles met het doel de gemoederen op te hitsen tegen de sociaaldemokratie en tot domme geweldpleging. Sch. zeide daaromtrent den 15den Oktober '18 (bladz. 68):

„Om misverstand te voorkomen: men geloove niet, dat ik alleen de bezittende klasse hier de schuld geef. In het bizonder wil ik niet nalaten, nu ik hier de bourgeoise beschuldig, een woord te spreken over de gewetenlooze en karakterlooze lieden, die te Amsterdam het werk van de centrale keuken heb-

Sluiten