Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

317

ringmaatschappij wel hare opeischbare schüMeh kan betalen, doch in de toekomst niét aan alle hare ▼«VpRehïingen zal kunnen voldoen, ten aanzien van die maatschappij, op haar eigen verzoek dtó Wél op vordering van het openbaar ministerie, mor de arrondissements-rechtbank kan worden- verklaard, dat zij Verkeert in een toestand, welke bijzondere voorziening behoeft.

„De uitspraak, waarbij het verzoek of de vordering wordt toegewezen, heeft tengevolge, dat de maatschappij niet kan worden genoodzaakt tot nakoming van hare vérpn'cntihyen. Alle aangevangenen executiën worden geschorst. Gelegde beslagen vervallen.

De uitspraak hééff mede ten gevolge, dat de maatschappij BW' in staat van faillissement kauworden verlflaard op eigen aangifte of op verzoek van een of meer schuldeischers".

De rechter-kommissaris waakt dan voor de belangen der schuldeischers en wordt door een kommissie in de uitoefening Sran zijn taak bijgestaan. Dï verzekerden krijgen de percentages van hunne Verzekeringen naar gelang er te verdeèlen valt. Enz.

Dit ontwerp werd 16 Maart 1921 door de Tweede Kamer zonder hoofdei, stemming en 28 April '21 door de Eersfè Kamer aangenomen, terwijl het 29" April 1921 in Staatsblad No. (05" als wet verscheen. Doch Wüt is allesbehalve voldoende en meer een noodwet, voor maatschappijen die al in de lóViïë ■fitten. 4 Okt. fyit werd intussche^éeh nieuw ontwerp ingediend, van méér omvangrijken aard, dat de heele materie denkt te regelen. Het kwantdn1 de plaats van het 12 Julf- 19T2 ingediende en5 in 192)? ingetrokken groote ontwerp. Het niéuwe ontwerp' Wil" een voortdurend WS&icht op de maatschappijen. Er zal vólgens het ontwerp een Verzekeringskamer worden opgericht, dié <éfezicht houdt. Tegen dengeen, die het levensverzekeringsbedrijf uitoefent, zonder daf zijne ondenfeihing voldoet aan gestelde eischen!, is straf bedreigd. Ten einde de naleving Van" deze bepalingen* in' sterke mate te bevordëréhV*» eene bepaling opgenomen, welke er tegen waSÊff, dat eene dhti derneming het bedrijf aanvangt zonder aan de gestelde eischen te voldoen. Voorgeschreven' fl&, dat geene onderneming het levensverzekeringsbedrijf uitoefent, tenzij zij in het bezit is van eene verklaring van de Verzekeringskamer, waaruit blijkt, dat stukken ïijtr overgelegd, die bewijzen, dat aan de gestelde eischen is voldaan.

* Een waarborgkapitaal van ƒ 250.000 wordt geëischt.' De z.g. volksverzekering', (d.z. de begrafenisfondsen) is ook in de wet opgenomen. Daarvoor schijnen de eischen échter wel wat onncodig zwaar.

Als produkt der moderne arbeidersbeweging werd in 1903 de Centrale Arbeiders-Verzekering en Deposito-Bank opgericht, jfwvestigdbiB>.den Haag. Vertegenwoordigers van partij- en vakfcewéging. zijn, zij hef als' persoon; in dëAlÉréctie opgenomen en de Bank geeft 55 pet. Van de netto-winst aan de arbei-

Sluiten