Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

321

RAMP TE DELFZIJL — L00DSDD3NST ALS STAATSBEDRIJF

«toom- of motorschepen aandrong. Minister Ruys de Beerenbrouck, minister v. marine ad interim (invallend) verklaarde: | „Verder heeft die geachte afgevaardigde gesproken over toestanden te Delfzijl. Ik zal gaarne mijn aandacht op deze aangelegenheid vestigen, omdat het, voor zoover ik geïnformeerd ben, goed is dat zij onder de oogen gezien wordt."

Helaas, er moest eerst iets vreeselijks geschieden, eer dit plan verwezenlijkt zou worden)

Ramp te Delfzijl. — In den stormnacht van Zaterdag 29 op Zondag 30 Oktober 1921 verging de loodsschoener Eems II te Delfzijl met man en muis op den Dollard, voor de Eems. 10 mannen verloren er hun leven bij. Schaper vroeg 1 Nov. '21 terstond den min. v. marine om inlichtingen en deze deelde 28 Nov, '21 mede,

lo. dat de schoener 33 jaar was; s 2o, dat er geen reden is om te meenen, dat de ouderdom oorzaak is van het ongeval;

3o. dat er geen twijfel was aan de zeevaardigheid en dat de schoener no. 13, ter vervanging gezonden, te veel gebreken had om gebruikt te worden;

4o. dat te Delfzijl zeilschepen worden gebruikt, om de bemanning de zeilvaart niet af te leeren, daar er op de Eems en de Wadden nog zoovele zeilschepen verkeeren; enz.

K. ter Laan en Hugenholtz zijn te Delfzijl geweest en hebben den toestand onderzocht. De laatste vroeg een interpellatie aan, : die wel aan de orde zou komen bij de behandeling; van de Staatsbegrooting voor Marine. Dat er iets niet in orde is, bleek reeds uit bovenstaand antwoord van min. v. Dijk. De schoener no. 13 zou er heen en bleek te Delfzijl gebrekkig. Zonder protest van het personeel zou hij zijn uitgevaren! Terecht schrijft „Het Loodspersoneel in het le Distrikt" 23 Dec. 1921 in de ;Prov. Gron. Ct,:

I „Tevens kan het loodspersoneel niet nalaten uiting van [diepe afkeuring te geven over het gebeurde met loodsschoener no. 13. Waar pas 10 flinke mannen met een ouden schoener hun gi af in de golven hebben gevonden, hadden we niet verwacht Hat de inspekteur-generaal het aandurfde om in plaats van de [vergane „Eems II" ons den ouden houten schoener no. 13 te sturen, vol met zichtbare gebreken, welk schip hier is afgekeurd".

Mr. van Veen stelde 22 Nov. '21 wederom vragen. De min, v. marine a. i. antwoordde wederom uitvoerig, maar bracht weinig nieuws.

I: Loodsdienst als Staatsbedrijf, — 15 Dec. 1921 kwam een ontwerp in om het loodswezen, de betonning, bebakening en verlichting als Staatsbedrijf te gaan beschouwen, opdat behoorlijke boekhouding leere, hoever het bedrijf uit kan. Wordt het

21

Sluiten