Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

327

„christelijke" moeders

Ik wil de zorg voor het kind ni*t van de moeder afnemen. Integendeel, ik WÜ dat de gemeenschap de moeder is staat zal stellen haar moederplichten naar behooren te vervullen . I En toen stelde zij de volgende motie vooj:

JQe Kamer, van oordeel, dat het in het belang van de gemeenschap is de levenskrachten van het opkomend geslacht te bevorderen;

dat de bescherming van het kind begint bij de zorg voor de moeder;

noodigt den minister uit zoo spoedig mogelijk maatregelen te willen treffen om te komen tot een prennevrije uitkeering bij zwangerschap of bevalling aan alle vrouwen, die deze noodig hebben om naar behooren haar moederlijke functie te vervullen,'

Deze motie werd in 1931 niet meer behandeld,

„Christelijke" Moeders! — Beschamend is de houding van gereformeerde en katholieke vrouwen, althans die, welke in officiëele organisaties dep toon aangeven, tegenover deze motie. Zoo kwam een motie bij de Kamer in van den volgenden inhoud: „Het bestuur van de Federatie van R.K. Vrouwenbonden in Nederland, vergaderd te Tilburg, den 15 September 1920, richt zich tot de regeering en de volksvertegenwoordiging met het dringend verzoek, geen gehoor te geven aan de door mevrouw Suze Groeneweg in de Tweede. Kamer der Staten-Generaal ingediende motie omtrent moederschapszorg, vooral waar [zé bétreft gelijke bescherming van de gehuwde- en de ongehuwde moeder; en vraagt met allen aandrang, haar voorstellen niet tot wet te verheffen.

Het béstuur spreekt verder als zijn vaststaand oordeel uit, dat de ingediende motie leidt tot bevordering van den arbeid der gehuwde vrouw, tot miskenning van den man als hoofd der echtvereeniging en tot ondergang van het gezinsleven."

Zij was geteekend: Namens het bestuur van de Federatie van R.K. Vrouwenbonden in Nederland, P. A. F. Steenberghe-Enge[ ringh, voorzitster, A. M. Kleipool, secretaresse.

Is het niet diep treurig? Suze Groeneweg heeft herhaaldelijk betoogd, dat het niet in de eerste plaats gaat om de moeder, maar vooral om het kind. Is dan een „onecht" kind niet een mensch in de oogen van „christelijke" vrouwen? En is dat ook ! niet het geval met het bedrogen meisje? I

Een tweede adres luidt als volgt, aan de „heeren leden" der Tweede Kamer.(de vrouwen tellen in het oog dezer vrouwen E niet made; misschien ook was bij het inkomen van het adres ; mej. Westerman nog niet in de Kamer; het adres is niet gedateerd): »

,JDe Nederlandsche Christen-Vrouwenbond, De Nederlandsche Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn,

De Vereeniging ter behartiging van de Belangen der Jonge

Sluiten