Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIJNPOLITIEK

330

le. dat aan de kontaktkommissie voor hét bedrijf der •teenkolenmijnen wettelijke bevoegdheid moet-worden verleend, om kennis te nemen van de gegevens, noodzakelijk ter beoordeeling van de bedrijfsresultaten der mijnondernemingen;

2e. dat voor genoemd bedrijf moet worden ingesteld een krisisfonds, waaruit aan geheel of gedeeltelijk werklooze arbeiders uitkeeringen worden gedaan en dat gevormd wordt uit bijdragen van het Rijk, op de wijze als bij de werkloozenverzekering geregeld, en van werkgevers en werknemers,

en gaat over tot de orde van den dag".

Deze motie werd door den minister en den hr. Smeenk afgeslagen met een beroep op Staatskommissiën en de minister zeide, dat de directie reeds neiging had getoond om te overwegen, haar resultaten aan de arbeiders over te leggen. Da minister wilde er wel mede op aandringen. En als ze het niet deed? vroeg de heer v. Schaik. Welnu, voor Juni kan ik toch dat ontwerp niet gereed hebben, zei de minister. Alsof daarom -een dusdanige uitspraak der Kamer niet. nuttig zou zijn! Doch «er iemand er op verdacht was, slikte de heer Hermans de motie met huid en haar weer in'! Bij verschillende zijner vrienden was er ook bezwaar tegen.

Intusschen bleef over de motie-de Jonge. Deze werd mede bestreden door den minister en dan ook 14 April '21 verworpen met 45 tegen 32 stemmen, rechts tegen links, behalve dat Drion met rechts tegen stemde. Smeenk en al de andere christelijke arb. afgev. stemden dus tegen (bladz. 2060).

Overigens mengden zich de Jonge en v. d. Waerden in het debat. De eerste toonde het geringe der nieuwe loonen aan. De huren der mijnwerkerswoningen worden echter verhoogd!

Het werken der z.g. Kontaktkommissie, een instelling tot samenwerking tusschen arbeiders en directie, werd afgekeurd. De J, noemde die kommissie „een magazijn van ongeregelde gezagsinstrumenten". Men had, toen dé Jonge dit reeds in Dec, 1920 gezegd had, dit van christel. zijde afgekeurd, doch in een manifest hadden de Alg. Bond van Chr. Mijnwerkers, de Alg, Nederl. Mijnwerkersbond en de Prot.-Christelijke en de Neutrale Mijnwerkersbond onlangs zelf gezegd:

„De indruk, welken wij uit de verslagen van onze vertegenwoordigers in deze kommissie van de laatste vergaderingen opdoen is deze: 't zijn geen onderhandelingen meer, welke daar gevoerd worden, maar er worden door vertegenwoordigers van de mijndirecties op zeer autokratische wijze hun stellingen medegedeeld, waarover onze vertegenwoordigers wel kunnen diskussieeren, maar waarbij ze het onderspit moeten delven, ten gevolge van het halsstarrig vasthouden aan een reactionair standpunt door de mijndirecties".

Tenslotte vroeg ook de Jonge goede verkeersmiddelen in Limburg en spoedige maatregelen tot werkverschaffing.

Sluiten